สนง.ศาลยุติธรรม ประกาศด่วน วิธียื่นส่ง-รับคำคู่ความ ผ่านระบบ CIOS

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศด่วน วิธียื่นส่ง-รับคำคู่ความ ผ่านระบบ CIOS สำหรับประชาชน
สนง.ศาลยุติธรรม ประกาศด่วน วิธียื่นส่ง-รับคำคู่ความ ผ่านระบบ CIOS
ภาพจากอีจัน
วันนี้ (27 มี.ค.63) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้ได้ออกประกาศด่วนถึงสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม CIOS (ระบบซีออส)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยที่ทำให้การแพร่กระจายของโรค คือการที่ประชาชนจำนวนมากมารวมกันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจศาลยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากล ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2561-64

“ยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม” โดยประกอบกับนโยบาย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาข้อ 3 นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

เหตุนี้ จึงทำให้มีการให้บริการการยื่นส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (ซีออส) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 63 เป็นต้นไป และสามารถดาวน์โหลดคู่มือและคลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบได้ที่ http://cios.coj.intra

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co