97 คนไทยตกค้างในญี่ปุ่น พร้อมเดินทางกลับ ถึงไทยกักตัวทันที

97 คนไทยตกค้างในญี่ปุ่น พร้อมเดินทางกลับ ถึงไทยกักตัวทันที

คนไทย 97 คน ที่ตกค้างในประเทศญี่ปุ่น กำลังเดินทางกลับประเทศไทย กลับมาพร้อมเข้ามาตรการกักตัว 14 วัน

(21 เม.ย.63) เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - 在東京タイ王国大使館 โพสต์ คนไทย 97 คนที่ตกค้างในประเทศญี่ปุ่น กำลังเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 โดยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ และสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 จากท่าอากาศยานนาริตะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 16.30 น. ตามลำดับ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

เที่ยวบินทั้ง 2 เป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้โดยสารตามที่ได้รับการจัดสรรตามศักยภาพของการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลก 200 คนต่อวันของรัฐบาลไทย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้นทั้ง 97 คน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัว 14 วัน ด้วยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของคนไทยในญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในญี่ปุ่น และกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านเกิดได้โดยเร็วที่สุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co