แจง 8 ข้อสงสัย เยียวยา #เราไม่ทิ้งกัน 5,000 เปิดทบทวนสิทธิ์ เพราะรัฐบาลต้องการถ่วงเวลา?

รวม 8 คำตอบ คลายสงสัยเยียวยา 5 พันบาท เราไม่ทิ้งกัน จากกระทรวงการคลัง สรุปแล้วทำไม ปชช. ต้องทบทวนสิทธิ์
แจง 8 ข้อสงสัย เยียวยา #เราไม่ทิ้งกัน 5,000 เปิดทบทวนสิทธิ์ เพราะรัฐบาลต้องการถ่วงเวลา?

20 เมษายน 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตอบคำถาม 8 ข้อ เกี่ยวกับมาตรการการรับเงินช่วยเหลือ #เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีคำถาม-คำตอบ ดังต่อไปนี้

ภาพจากอีจัน
1. ถ้ามีประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท แล้วก็ยื่นประกันตนของประกันสังคมไปด้วย ระบบจะตัดสิทธิ์ให้เองหรือไม่?
ตอบ กระทรวงการคลังมีระบบคัดกรองและตรวจสอบ โดยหากเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
2. ระบบจะมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการตรวจสอบหรือไม่ เนื่องจากยังคงมีผู้ลงทะเบียนบางส่วนที่ยังปรากฏสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ตอบ ขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการตรวจสอบและคัดกรอง อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
3. การขอทบทวนสิทธิ์มีระยะเวลาสิ้้นสุดหรือไม่?
ตอบ ขณะนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการขอทบทวนสิทธิ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการจัดสรรเงินเยียวยาใหม่อีกครึ่งหนึ่งให้มากที่สุด
4. ผู้ลงทะเบียนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้หรือไม่?
ตอบ ขณะนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” หากการตรวจสอบแล้วเสร็จและปรากฏสถานะว่า “ไม่ได้รับสิทธิ์”ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้
5. ทำไมต้องให้ประชาชนลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ รัฐบาลต้องการถ่วงเวลาหรือไม่?
ตอบ ขณะนี้กระทรวงการคลังได้เปิดให้กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการจัดสรรเงินเยียวยาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการทบทวนสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ด้วย เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป โดยจะมีการกำหนดกลไกและวิธีการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริง และไม่ได้เป็นการถ่วงเวลาแต่อย่างใด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
6. เหตุใดจึงไม่มีการจ่ายเงินในช่วงวัน เสาร์และ อาทิตย์ ?
ตอบ ตั้งแต่มีการเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด โดยตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังได้มีการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ การที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ในวันหยุดราชการมิใช่สาเหตุมาจากการดำเนินงานของระบบราชการ แต่เนื่องจากการโอนเงินมาตรการเยียวยา 5000 (3 เดือน) ดำเนินการผ่านระบบโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติซึ่งดำเนินการเฉพาะในวันทำการธนาคาร
7. สังเกตว่าผู้ลงทะเบียนในลำดับหลัง ๆ กลับได้การตอบรับว่าผ่านเกณฑ์ ในขณะที่ เราซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนในวันแรกๆ เมื่อเข้าไปตรวจสถานะแล้ว กลับพบว่า “กำลังตรวจสอบข้อมูล” เป็นเพราะเหตุใด?
ตอบ การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคน จะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน การประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุ ซึ่งต้องนำไปตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดสรรมาจะตกถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
8. ตามข่าวที่มีออกมาว่ากระทรวงการคลังมีงบประมาณเรื่องเงินเยียวยา 5 พัน จ่ายได้สำหรับคนจำนวน 9 ล้านคน เท่านั้น ฉะนั้นแม้ว่าจะให้มีการทบทวนสิทธิ์ ยังไงก็ไม่ได้ได้ทุกคนใช่หรือไม่?
ตอบ ในการดำเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) กระทรวงการคลังได้มีการประมาณการจำนวนผู้มีสิทธิ์ไว้เบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ดี การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้มีสิทธิ์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่อาจสรุปตัวเลขผู้มีสิทธิ์ได้ ซึ่งหากมีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่เป็นกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง หรืออาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 โดยตรงมีจำนวนมากกว่าที่กระทรวงการคลังประมาณการไว้ รัฐบาลก็พร้อมจะจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co