โคราชเปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ให้ประชาชนลดความเครียด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรป้องกันโควิด-19

โคราชเปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ให้ประชาชนลดความเครียด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เตรียมผ่อนปรน เปิดสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่ว เปิดตลาดสดจำหน่ายสินค้าจำเป็น แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค

นายวิเชียร จัทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เตรียมผ่อนปรน เปิดสวนสาธารณะ เปิดตลาดสดจำหน่ายสินค้าจำเป็น แต่ต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค โดยมีหนังสือคำสั่งออกมาว่า

ภาพจากอีจัน

“คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่องเปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 18 คนโดยพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดรายที่ 18 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงเห็นสมควรผ่อนคลายมาตรการบางประการเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายบริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 2 ข้อ 7 และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 จึงให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้เปิดสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โดยให้เปิดบริการเฉพาะการเดินและการวิ่งออกกำลังกาย

2.ขณะเปิดให้บริการต้องดำเนินการดังนี้

2.1 หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.1.1 จัดให้มีช่องทางเข้า-ออก 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางเข้าบริเวณติดโรงพยาบาลค่ายสุรนารีและช่องทางเข้าบริเวณลานนวมินทร์ เพื่อคัดกรองผู้มาใช้บริการ
2.1.2 จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับทุกคนก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งและจัดให้มีที่ล้างมือ น้ำและสบู่สำหรับล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
2.1.3 ระหว่างการคัดกรองตามข้อ 2.1.2 ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 - 2 เมตรในระหว่างผ่านช่องทางเข้า-ออก
2.1.4 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงเช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมโถปัสสาวะ ก๊อกอ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด เป็นต้น รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในสวนสาธารณะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและล้างด้วยน้ำให้สะอาด
2.1.5 จัดให้มีถังขยะทั่วไปตามจุดต่างๆและจัดให้มีถังขยะติดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าและกระดาษทิชชูที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย ตามจุดพักให้พอเพียง มีการเก็บรวบรวม ไปกำจัดทุกวัน
2.1.6 หากมีเหตุฉุกเฉินทำการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินผ่านเบอร์โทร 1669 หากจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหลือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางเสมอ
2.1.7 ไม่อนุญาตให้ผู้มารับบริการ ใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นการออกกำลังกายสนามเด็กเล่นและม้านั่งพักในบริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

2.2 การกำกับดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าและผู้ปฏิบัติงานในสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
2.2.1 การตั้งแผงค้าหรือร้านค้าในพื้นที่ต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตรและกำหนดจุดยืนของผู้ซื้ออาหารหรือสินค้าต้องห่างจากผู้ขายไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
2.2.2 ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ผู้ขายต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและถุงมือยางตลอดเวลา สำหรับการขายสินค้าไม่ควรให้ผู้ซื้อหยิบจับสินค้าโดยตรง และหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าหรือการรับเงิน ทอนเงิน ใส่มือผู้ซื้อโดยตรงควรมีอุปกรณ์ช่วยเช่น ตะกร้าพลาสติกรับเงิน ทอนเงิน
2.2.3 ผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าหากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดให้บริการทันที

2.3 คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
2.3.1 ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการ
2.3.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
2.3.3 ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะลงพื้นที่สาธารณะ หากจำเป็นให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูซับและทิ้งลงถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้
2.3.4 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 10 เมตรในขณะเดินวิ่งออกกำลังกาย
2.3.5 เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วให้รีบกลับที่พักทันทีไม่นั่งพักรวมกลุ่มสนทนากับผู้ออกกำลังกายท่านอื่น
2.3.6 หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่งควรงดการใช้บริการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563”

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co