เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ แจกเงินเยียวยาทุกตำบลทุกบ้าน บ้านละ 1 พันบาท

บรรเทาทุกข์ยามวิกฤติ! เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี มอบเงินเยียวยาครอบครัวจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 บ้าน
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ แจกเงินเยียวยาทุกตำบลทุกบ้าน บ้านละ 1 พันบาท

บรรเทาทุกข์ในยามวิกฤติ!
วานนี้ (27 เม.ย.2563) เฟซบุ๊กของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี ประกาศ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน

ภาพจากอีจัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชน

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องไม่เป็นนักเรียน / นักศึกษา)
3. ผู้รับเงินของครัวเรือนต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
5. มีฐานะยากจน
6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประสบสภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
7. 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์
8. ไม่ตัดสิทธิผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 และผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (5,000 บาท)

ภาพจากอีจัน

โดยหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

1. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ (อาจมีค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ธนาคารกำหนด)
4. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของนายจ้าง (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ขาดคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์รับการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มาติดต่อลงทะเบียน สวมหน้ากากอนามัยและยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ประมาณ 1 - 2 เมตรระหว่างการลงทะเบียนด้วยเพื่อความปลอดภัย สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

ภาพจากอีจัน

ตำบลหนองขาม วันที่ 28 เมษายน 2563

-หมู่ 1 ชุมชนหนองขาม ชุมชนเนินผาสุข (ลงทะเบียนที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองขาม)
-หมู่ 2 ชุมชนเนินตอง (ลงทะเบียนที่ วัดเนินตอง)
-หมู่ 3 ชุมชนเขาดินลงทะเบียนที่ โรงเรียนบ้านเขาดิน
-หมู่ 4 ชุมชนเขาชี (ลงทะเบียนที่ วัดเขาตะแบก)
-หมู่ 5 ชุมชนบ่อยาง (ลงทะเบียนที่ วัดบ่อหิน)
- หมู่ 9 ชุมชนหนองค้อ (ลงทะเบียนที่ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ)
หมู่ 10 ชุมชนหนองยายขู่ (ลงทะเบียนที่ วัดหนองยาย)

ภาพจากอีจัน

ตำบลสุรศักดิ์ วันที่ 29 เมษายน 2563

หมู่ 1ตำบลสุรศักดิ์ -ชุมชนวังหิน -ชุมชนเขาแตงอ่อน (ลงทะเบียนที่ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวังหิน)
-การเคหะเขาแตงอ่อน (ลงทะเบียนที่ ที่ทำการเคหะเขาแตงอ่อน)
-หมู่ 2ตำบลสุรศักดิ์ -ชุมชนตลาดฉลอง -ชุมชนไร่กล้วย (ลงทะเบียนที่ ศาลาการเปรียญวัดรังษีสุทธาวาส)
-หมู่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ -ชุมชนหัวคันทด -การเคหะ 9 กม. ( ลงทะเบียนที่ วัดพิบูลสัณหธรรม)
-หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ ชุมชนผาแดง (ลงทะเบียนที่ ลานอเนกประสงค์แหลมท้าวเทวา)
-หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ ชุมชนอัสสัมชัญ (ลงทะเบียนที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดวังหิน)

ภาพจากอีจัน

ตำบลสุรศักดิ์ วันที่ 30 เมษายน 2563

-หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ ชุมชนมังกรขาว ชุมชนนาพร้าว (ลงทะเบียนที่ โรงเรียนวัดนาพร้าว)
-การเคหะไร่กล้วย (ลงทะเบียนที่ ที่ทำการชุมชนการเคหะไร่กล้วย)
-หมู่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ -ชุมชนเขาน้อย (ลงทะเบียนที่ วัดเขาน้อย)
-หมู่ 7 ตำบลสุรศักดิ์ -ชุมชนหนองน้ำดำ -ชุมชนหนองตาอยู่ (ลงทะเบียนที่ วัดชากค้อ
-หมู่ 8ตำบลสุศักดิ์ ชุมชนพฤษชาติชุมชนชากค้อ (ลงทะเบียนที่ ศาลาประชาคมวัดบ่อหิน)
หมู่ 9 ตำบลสุรศักดิ์ ชุมชนบ่อหิน (ลงทะเบียนที่ ศาลาการเปรียญวัดบ่อหิน)

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co