กฟภ.แจ้งวัน – เวลา และการคืนค่าไฟฟ้า บรรเทาพิษโควิด-19

กฟภ.แจ้งวัน – เวลา และการคืนค่าไฟฟ้า บรรเทาพิษโควิด-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ แจ้งวัน – เวลา และการคืนค่าไฟฟ้า ทั้งบ้านที่ใช้มิเตอร์ไม่เกินและเกิน 5 แอมป์ บรรเทาพิษโควิด-19

(28 เมษายน 2563) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ การคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้า ในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งแนวทางดังนี้
ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 (ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน) จะคืนเงินโดยวิธีหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิให้ใช้ไฟฟรีเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

ภาพจากอีจัน
ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.2 (ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป และผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท 1.1.1 ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน) จะคืนเงินโดยหักจากค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co