การท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจ เร่งดำเนินการนโยบายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

การท่องเที่ยวร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการ “Amazing Thailand Safety & Health Administration” สร้างความมั่นใจและปลอดภัยจากโควิด - 19 ผ่านมาตรฐาน SHA
การท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจ เร่งดำเนินการนโยบายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

หลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เริ่มคลี่คลายลง การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่เมื่อช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้นตามลำดับ เป็นผลจากการทำตามมาตรการควบคุมโรคที่ใช้หลายมาตรการควบคู่กัน ที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากจากประชาชนทุกคน และทุกภาคส่วนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังเห็นภาพของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย ซึ่งในตอนนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโรคและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และพิจารณาปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ปรับตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสามารถเดินทางได้มากขึ้น การผ่อนปรนระยะถัดไปให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมมือและสนับสนุนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะกลับมาเป็นประเทศผู้นำด้านการท่องเที่ยวของโลกอีกครั้ง

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากวิกฤติดังกล่าว การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบและอาจจะเป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายที่ฟื้นฟูกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มอบหมายให้ ททท. ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีภายใต้พันธกิจของ ททท. โดยนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ คือ การยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย ตามแนวคิด “ซ่อม-สร้าง” เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่ไม่เพียงแต่การนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ยังมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอย่างมีความสุข และมีประสบการณ์ที่ดี และทำให้การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเสาหลักทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ยินดีสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยให้การเปิดบริการกิจการต่าง ๆ เชื่อว่าความร่วมมือของทุกคนภาคส่วน จะช่วยให้การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว ต้องอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและ ททท. ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐาน SHA เรียบร้อยแล้ว และกรมอนามัย ยังมีคู่มือและแนวทางการดำเนินงานที่พร้อมสนับสนุนสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและการกีฬา
ถึงแม้ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของไทยจะดีขึ้น แต่ประชาชนทุกคนยังต้องทำตามมาตรการ
การป้องกัน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนผู้ประกอบการก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ บริเวณโดยรอบและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือมีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ จึงจะมั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในภาคการท่องเที่ยว เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดี
ภาพจากอีจัน
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA คือ ความตั้งใจของ ททท. ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจการ ดังนี้ 1. ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2. ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม

3. ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ประเภทยานพาหนะ 5. ประเภทบริษัทนำเที่ยว 6. ประเภทสุขภาพและความงาม 7. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9.ประเภทการจัดกิจกรรม การจัดประชุม (MICE) โรงละคร โรงมหรสพ และ 10. ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้า อื่น ๆ โดยได้มีมาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ มี 3 องค์ประกอบ คือ 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีรายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภทกิจการเพิ่มเติม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ต่อไป

ภาพจากอีจัน
และนายพิพัฒน์ปิดท้ายด้วยถึงกรณีกระแสการกลับมาเปิดสนามมวย และกีฬาที่ต้องมาการสัมผัสกัน ว่าจริง ๆแล้วอยากให้ทำความเข้าใจกับความยากที่นักกีฬาต้องเผชิญ เพราะว่านักกีฬาเหล่านี้ไม่ได้มีอาชีพอื่นรองรับ และการจัดการแข่งขันก็อาจจะจัดขึ้นได้ แต่ต้องยังไม่เปิดให้ผู้ชมเข้าไปดู ให้เป็นการแข่งในระบบปิดไป อย่างน้อยก็จะทำให้นักกีฬาได้มีงานทำ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้กลับมาเปิดเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้มากขึ้น บนพื้นฐานของการยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยเอาไว้
สำหรับสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด โดยสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA ซึ่งดาวน์โหลดเป็น e-Book ได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org/ebook จากนั้นปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA และสมัครขอรับการตรวจและรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co