รัฐสภาไทย เปิดรับฟังความคิด ปชช. ต่อร่าง พ.ร.บ.เกณฑ์ทหาร “สมัครใจแทน การตรวจเลือก”

รัฐสภาไทย เปิดรับฟังความคิด ปชช. ต่อร่าง พ.ร.บ.เกณฑ์ทหาร “สมัครใจแทน การตรวจเลือก”

เว็บ “รัฐสภาไทย” เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่าง พ.ร.บ.เกณฑ์ทหาร ให้เข้าสมัคร แทนการเรียกไปตรวจเลือก

วันที่ (12 มิ.ย. 63) เว็บ “รัฐสภาไทย” เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่าง พ.ร.บ. มาตรา 77 ซึ่งมี นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร” โดยร่างนี้มีหลักการ และเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งมีความมุ่งประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการจากที่ไม่ได้อาศัยความสมัครใจ มาเป็นวิธีการรับสมัครโดยอาศัยความสมัครใจแทนการเรียกมาตรวจเลือก ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ
1. กำหนดให้การรับราชการทหารของชายที่มีสัญชาติไทยจากเดิมเป็น “หน้าที่” เปลี่ยนเป็น “สิทธิ” ของบุคคลที่มีสัญชาติไทยในการสมัครเข้ารับราชการทหารเพื่อเป็นทหารกองประจำการ
2. กำหนดวิธีการรับสมัครบุคคลโดยสมัครใจเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ
3. กำหนดมาตรฐานและหลักสูตรการฝึกทหารกองประจำการ โดยให้ใช้วิธีการฝึกแบบ
รวมการ ซึ่งต้องมีมาตรฐานเดียวกัน และหลักสูตรที่ใช้ฝึกต้องรวมถึงความรู้ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ประเพณีทางทหารแบบสากล และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร
4. กำหนดหลักการเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแก่ทหารกองประจำการ รวมถึงกำหนดหลักการเพื่อให้มีทุนประกอบอาชีพแก่ทหารกองประจำการที่ถูกปดลดจากราชการทหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
5. กำหนดหลักการเกี่ยวกับการห้ามมิให้ทหารกองประจำการทำงานในลักษณะที่เป็นการรับใช้ส่วนตัว หรือกระทำการอื่นใดที่ละเมิดต่อร่างกาย หรือจิตใจ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
6. กำหนดหลักการการเรียกคนเข้ากองประจำการ และการตรวจเลือกคนเข้ากองเฉพาะกรณีที่ต้องมีการเรียกระดมพลในภาวะที่อาจเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล้เท่านั้น โดยให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการตรา “พระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ
7. กำหนดให้ถือเอาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นภูมิลำเนาทหาร
8. กำหนดวันเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยให้นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุกองประจำการ
9. กำหนดช่วงอายุทหารกองหนุนประเภทที่ 1 คือ
- อายุไม่ถึง 30 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1
- อายุ 30 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง 40 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2
- อายุ 40 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง 46 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 3
- บุคคลที่มีอายุมากกว่า 46 ปีบริบูรณ์ให้ปลดพ้นราชการทหารกองหนุนประเภทที่ 1

ภาพจากอีจัน
ส่วนประเด็นที่ขอความเห็นจากประชาชนคือ
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ “ทหารกองเกิน” ให้หมายความว่า ชายไทยที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้ถือเอาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของบุคคลเป็นเป็นภูมิลำเนาทหาร
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมีสิทธิสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับราชการทหาร หลักเกณฑ์การบรรจุ และการเกษียณอายุราชการของทหารกองประจำการ
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดวิธีการและหลักสูตรการฝึกทหารกองประจำการ เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับ และห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดให้ทหารกองประจำการทำงานลักษณะรับใช้ส่วนตัว
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดให้อำนาจคณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาเรียกระดมพลให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในกรณีที่อาจเกิดภาวะสงคราม
7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กับการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่จะปลด เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และช่วงอายุที่ให้ปลดพ้นราชการทหารกองหนุนประเภทที่ 1
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co