ครม.เห็นชอบบิ๊กไบค์ต้องอบรม-สอบใบขับขี่เฉพาะ

นักบิดบิ๊กไบค์ เตรียมมีใบขับขี่เพิ่มอีก 1 ใบ หลังครม.เห็นชอบ คนขี่บิ๊กไบค์ต้องอบรม-สอบใบบับขี่เฉพาะ ใช้ใบขับขี่ จยย.ธรรมดาไม่ได้!
ครม.เห็นชอบบิ๊กไบค์ต้องอบรม-สอบใบขับขี่เฉพาะ

นักบิดบิ๊กไบค์เตรียมมีใบขับขี่เพิ่ม?

หลังจากที่ ผบก.จร.เสนอกรมการขนส่งทางบกทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ โดยกำหนดเงื่อนไขผู้ที่ต้องมีใบขับขี่คือ
มีรถขนาด 400 ซีซีขึ้นไป,ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป,มีใบรับรองจากบริษัทฝึกอบรมขับขี่บิ๊กไบค์ ,ในการสอบปฏิบัติต้องนำบิ๊กไบค์มาสอบด้วยล่าสุดวานนี้ 18 สิงหาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ามีมติเห็นชอบ “ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ “ แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ภาพจากอีจัน

โดยมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
โดยร่างกฎกระทรวงใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 

โดยร่างกฎกระทรวง มีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548

2. ปรับปรุงเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ

3. กำหนดเพิ่มเติมให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอนอกจากไม่มีโรคประจำตัวแล้วยังไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ 

4. กำหนดให้การขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยใบรับรองแพทย์มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่หากแพทย์ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

5. เพิ่มเติมอำนาจนายทะเบียนในการสั่งให้ผู้ขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจ และนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ 

6. ยกเลิกการใช้บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ


7. เพิ่มเติมให้สามารถนำหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมายให้ดำเนินการอบรมมาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถได้ 

8. เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม

9. กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้ต้องยังไม่สิ้นอายุ 

10. เพิ่มเติมกรณีผู้ขอเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล (5 ปี)

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ คนขับรถบิ๊กไบค์ ต้องผ่านการอบรม และทดสอบการขับขี่ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของบิ๊กไบค์ และลดจำนวนอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์ จึงมีข้อเสนอให้มีการแยกใบขับขี่บิ๊กไบค์ ออกมาจากใบขับขี่จากรถจักรยานยนต์ทั่วไป รวมทั้งยังมีข้อบังคับ การออกใบ บทลงโทษ การเพิ่มอายขุของผู้ขับขี่ เพื่อลดจำนวนผู้ขับขี่อายุน้อยไร้ประสบการณ์

ในกฎแบบใหม่ คนขับขี่บิ๊กไบค์ ต้องเคยขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อน ระยะหนึ่ง จึงจะสามารถขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co