ครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย บิ๊กไบค์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

ครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย บิ๊กไบค์ต้องมีใบขับขี่เฉพาะ

กฎใหม่มาแล้ว ครม.ไฟเขียว “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ คาดสามารถลดอุบัติเหตุได้จริง

หลังจากที่ ผบก.จร.เสนอกรมการขนส่งทางบกทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ โดยกำหนดเงื่อนไขผู้ที่ต้องมีใบขับขี่คือมีรถขนาด 400 ซีซีขึ้นไป,ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป,มีใบรับรองจากบริษัทฝึกอบรมขับขี่บิ๊กไบค์ ,ในการสอบปฏิบัติต้องนำบิ๊กไบค์มาสอบด้วย
ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ “ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ “ แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ภาพจากอีจัน


ล่าสุดวันนี้ 6 ก.ย.2563 เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เผยว่าครม. เห็นชอบร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

ภาพจากอีจัน


อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 400cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิด
ทั้งนี้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ รวมถึงลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co