เด็ดขาด! ฟันไม่เลี้ยง หากพบ “ทุจริตอมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19” ตำรวจชั้นผู้น้อยจริง!

โฆษก ตร. เผย ผบ.ตร. สั่ง ฟันไม่เลี้ยง หากพบ “ทุจริตอมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19” ตำรวจชั้นผู้น้อยจริง ให้ตรวจสอบภายใน 10 วัน
เด็ดขาด! ฟันไม่เลี้ยง หากพบ “ทุจริตอมเบี้ยเลี้ยงโควิด-19” ตำรวจชั้นผู้น้อยจริง!

วานนี้ (6 ต.ค. 63) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ออกจดหมายถึงหน่วยงานตำรวจในสังกัด ภ.4 ภ.5 และ บช.ทท “เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ร้องเรีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงโควิด” โดยมีข้อความว่า
จากกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ จำนวนหลายข้อความร้องเรียนว่า หน่วยงานในสังกัด ภ.4 ภ.5 และ บช.ทท มีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงโควิด แล้วข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินไม่เป็นไปตามจำนวนที่เบิก หรือไม่ได้รับเงินตามที่มีการเบิกจ่ายจริง หรือมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ข้าราชการที่ได้รับเงิน เบิกเงินแล้วนำเงินไปคืน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว ซึ่งเป็นการร้องเรียนกล่าวหาว่า ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยหรือประพฤติมิชอบหรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ จึงให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องร้อนเรียนดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.ให้ ภ.4 , ภ.5 และ บช.ทท ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามที่ปรากฏดังกล่าว ให้ครบถ้วนทุกประเด็นว่ามีการเบิกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติจริงหรือไม่ อย่างไร หากพบว่า ไม่มีการเบิกจ่ายกันจริงหรือพบว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดบกพร่องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตในกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาไปตามอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่าน จตร.(หน.จต.) ด่วนที่สุดภายใน 10 วัน
2.เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่ามีหน่วยที่ได้รับงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีเดียวกัน ได้แก่ บช.น. ภ.1-3 , ภ.6-8 , ตชด. , ก., ส., สตม., สพฐ.ตร. และ รร.นรต. จึงให้หน่วยดังกล่าว ตรวจสอขอเท็จจริงและรายงานผล เช่นเดียวกับกรณีตามข้อ 1 ด้วย
3.ให้ รอง จตช. (สบ 9) และ จตร.(หน.จต.) และ จตร.(สบ 8) ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว รวมทั้งตรวจสอบการเบิกจ่ายหน่วยที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 ว่าได้มีการดำเนินการโดยถูกต้อง มีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติโดยครบถ้วน หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทน หรือไม่ โดยรวบรวมผลการดำเนินการตามข้อ 1 ละ 2 พร้อมผลการตรวจสอบของ
จต.แล้วมีความเห็นเสนอโดยด่วนที่สุดตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงแจ้งมาเพื่อดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวันนี้ (7 ต.ค. 63) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เผยว่า จากกรณีดังกล่าว ทันทีที่ทราบเรื่อง ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกหน่วย รวมถึง จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าพบการทุจริตจริง ต้องดำเดินการแบบ "ฟันไม่เลี้ยง" ดำเนินการทั้งทางคดีวินัย และทางคดีอาญา เนื่องจาก ผบ.ตร. เห็นถึงความสำคัญของกำลังพล ถึงแม้ว่าเงินเบี้ยเลี้ยงจะมีจำนวนน้อย แต่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย ต้องได้รับสวัดิการอย่างเต็มที่
แต่ถ้าเรื่องนี้ เป็นการเข้าใจผิด ก็ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยออกมาชี้แจง โดยขณะนี้ ท่าน พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ได้ออกหนังสือบันทึกไปให้ทุกหน่วยงานแล้ว ซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายใน 10 วัน
ทั้งนี้หากตำรวจ ท่านใดคิดว่า ผู้บังบัญชาอาจจะให้ข้อมูลไม่ตรงตามที่เป็นจริง ให้พี่น้องตำรวจใช้สื่อทางออนไลน์ เล่าว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไรบ้าง พร้อมติดแฮชแท็ก #อมเบี้ยเลี้ยงโควิด ซึ่งทางหน่วยงานตำรวจจะตรวจสอบอีกครั้ง!
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co