รัฐบาล เปิดลงทะเบียน เบี้ยผู้สูงอายุ รอบใหม่แล้ว

รัฐบาล เปิดให้ ลงทะเบียนรับ เบี้ยผู้สูงอายุ รายใหม่ เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2505
รัฐบาล เปิดลงทะเบียน เบี้ยผู้สูงอายุ รอบใหม่แล้ว

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 63) เพจไทยคู่ฟ้า เพจของ รัฐบาล โพสต์เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนรับสิทธิ เบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี 2565 นับจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505) สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – พ.ย.63
รอบที่ 2 เดือน ม.ค.- ก.ย.64
ลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองท้องถิ่นตามภูมิลำเนา

รัฐบาลเปิดให้ ลงทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2505


เพื่อรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรณีผู้สูงอายุที่ไม่สะดวก อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนได้ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร เป็นต้น

โดยทางเพจ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC โพสต์ถึงคุณสมบัติของผู้สูงอายุ ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ และเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้

คุณสมบัติ
ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565
นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

โดยเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ มีดังนี้
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

รัฐบาล เปิดให้ ลงทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2505

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co