ผบ.ทบ. อวยพรปีใหม่กำลังพล ขอให้ยึดมั่นหน้าที่ และเสียสละ

ผู้บัญชาการทหารบก ส่งสาส์น อวยพรปีใหม่ 2564 แก่กำลังพล ย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกรียติและเสียสละ ยึดพิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน
ผบ.ทบ. อวยพรปีใหม่กำลังพล ขอให้ยึดมั่นหน้าที่ และเสียสละ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ส่งสาส์น อวยพรให้หน่วยทหารทั่วประเทศ มอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564
ดดยเนื้อหาของสาส์น ฉบับดังกล่าว ระบุว่า “ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ผมขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึง และความห่วงใยมายังเพื่อนทหารทุกท่านและครอบครัว ด้วยความรักยิ่ง
ในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินภารกิจของกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน
ตลอดจนเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน
ซึ่งเพื่อนทหารทุกท่านต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีเอกภาพ โดยยืดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวม และประชาชน เป็นเป้าหมาย ทำให้ภารกิจทุกด้าน บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานให้กองทัพบกก้าวไปสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง
ยืนหยัดอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังเช่นวีชนทหารกล้าได้สร้างไว้ในอดีต ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


สำหรับในพุทธศักราช 2564 กองทัพบกจำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
โดยมีเพื่อนทหารทุกท่านเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการทุกมิติ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหารที่มีความเสียสละ กล้าหาญ มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงาน
โดยการยึดมั่นในแนวความคิด "พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน" เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัยและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ในขณะเดียวกันขอให้บูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีการพัฒนางานริเริ่มใหม่ให้หน่วยมีศักยภาพ ความทันสมัย พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติอย่างรู้เท่าทัน

สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมและความยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชา ปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
และเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง
ในวาระอันเป็นศุภมงคลนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนทหารทุคน พร้อมทั้งครอบครัว
ประสบแต่สรรพสิ่งอันเป็นมิ่งมงคล มีพลังกาย พลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดี แก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมต่อไป”
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยจะนำสารอวยพรปีใหม่มอบให้กำลังพลในหน่วย เพื่อเป็นการส่งผ่านความห่วงใย มอบความปรารถนาดี จากผู้บัญชาการทหารบกไปยังกำลังพลทุกนาย นำมาซึ่งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co