สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม ปกคลุม ใต้ตอนล่าง ฝนตก หนักบางพื้นที่

สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ยังคงมีกำลังแรง ภาคใต้ตอนล่าง จึงมี ฝนตก หนักบางพื้นที่
สถานการณ์น้ำ วันนี้ มรสุม ปกคลุม ใต้ตอนล่าง ฝนตก หนักบางพื้นที่

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. สรุป สถานการณ์น้ำ ภาพรวมของประเทศ วันนี้ (4 มกราคม 2564) มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณ จังหวัดยะลา นราธิวาส และสงขลา
ส่วนแม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงน้ำมาก มีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้ำใช้การ แหล่งน้ำทุกขนาด 25,817 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 19,533 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 มีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 13 แห่ง

ภาพจากอีจัน


คุณภาพน้ำ ณ จุดเฝ้าระวังน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา สถานีสูบน้ำสำแล จังหวัดปทุมธานี ค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนน้ำเพื่อการเกษตร แม่น้ำท่าจีน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง ค่าความเค็ม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งนี้ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 4-8 มกราคม 2564 โดยเฉพาะ จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
โดย กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ กอนช. ยังได้ติดตามผลการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2563/64 แผนการจัดสรรน้ำทั้งประเทศ รวม 11,749 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 รวม 3,271 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28 ของแผนฯ ทั้งประเทศ

อีจัน
www.ejan.co