ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร พบ พนักงาน ติดโควิด 69 ราย

พนักงาน ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร ติดโควิด 69 ราย บริษัทยืนยันไม่กระทบธุรกิจ โรงงาน ส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด
ไทยยูเนี่ยน สมุทรสาคร พบ พนักงาน ติดโควิด 69 ราย
ภาพจากอีจัน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า พื้นที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในจังหวัดสมุทรสาคร ขอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนดังนี้
โดยวันที่ 5 มกราคม 2564 บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานของบริษัททุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 23,630 คน หรือมากกว่าร้อยละ 85 จากจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้น 27,552 คน และได้รับผลยืนยันจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR พบพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 69 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29
ซึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด แยกพนักงานออกเป็นสองส่วน คือ หากไม่มีอาการ ให้กักตัวที่บ้านหรือในสถานที่ที่บริษัทฯ เตรียมไว้ พร้อมติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด และหากมีอาการให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน ส่วนการตรวจพนักงานครบทั้งจำนวน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยยูเนี่ยน ได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยกักตัวพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อ
นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐยังติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อไป ขณะที่ ไทยยูเนี่ยน จะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลผู้ที่ติดเชื้อเอาไว้แล้ว รวมถึงการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัวตามแนวทางของภาครัฐ มีการระบุผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ big cleaning ในบริเวณต่างๆ
โดยโรงงานของ ไทยยูเนี่ยน ทุกแห่ง ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ เนื่องจากจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจำนวนที่น้อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนรอบข้าง โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน
ทั้งนี้ แม้ว่าการผลิตยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่งดการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทก่อนเท่านั้น มีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทำงานจากบ้าน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co