นายกรัฐมนตรี ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ เนื่องใน วันครู

นายกรัฐมนตรี ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ เนื่องใน วันครู พร้อมแนะปรับการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์โลก
นายกรัฐมนตรี ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ เนื่องใน วันครู

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำปราศรัยในรูปแบบเทปวิดีทัศน์ออนไลน์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ผ่านทาง Youtube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” โดยมีใจความว่า ครู ถือเป็นบุคคลกรสำคัญที่พัฒนาขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติในการประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยครูยุคใหม่จะต้องเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก-เยาวชน สามารถเข้าถึงศาสตร์สาขาต่างๆ ได้ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศต่อไป

ภาพจากอีจัน


ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างการพัฒนาครู และบุคคลกรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล รวมถึงนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง การศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย
สำหรับวันครูปีนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญที่ว่า “ครูยุคใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” เพื่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูวิถีใหม่ ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองถึงการเปลี่ยนแปลง

ภาพจากอีจัน


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ อวยพร ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจเนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ไปยังคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน อีกด้วย

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co