20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day)

20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของเยาวชน ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day)

20 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทของเยาวชน ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

“เยาวชน” คือ ช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจากเด็กที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มาพร้อมความเป็นอิสระ หรือช่วงระหว่างออกจากการศึกษาภาคบังคับเข้าสู่ช่วงที่หางานทำเป็นครั้งแรก 

โดยคำว่า เยาวชน (Youth) นั้นได้รับการตีความต่างกันออกไป เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2554 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว ปี 2553 ได้ระบุความหมายว่า เป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ขณะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้ความหมายของเยาวชนว่า เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี อย่างไรก็ตาม อายุนี้มักจะใช้ในทางสถิติเท่านั้น  

วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2528 กำหนดให้วันที่ 20 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในฐานะยุวกษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2396 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2468  

จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ และควรแสดงความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ 

โดยประเทศไทยได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ 20 ก.ย. 2528 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 

1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ 

2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่มีต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรม 

3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

“วันเยาวชนแห่งชาติ” นี้ ถือเป็นอีกวันที่สำคัญสุดๆ เลยล่ะค่ะ เพราะเยาวชนถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการใช้ชีวิตเลย 

ข้อมูลจาก: https://www.twinkl.co.th/ , http://www.culture.go.th/  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co