บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ส.ค.นี้

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิด ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ส.ค.นี้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ส.ค.นี้

อย่าปล่อยผ่านเตรียมให้พร้อม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม 2565

ด้าน รมช.คลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ เผยว่า ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น คาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ภายในเดือนส.ค.นี้ โดยจะจ้างนักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และไม่มีงานทำ มาฝึกอบรบ เพื่อแนะนำในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ เพราะการลงทะเบียนครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน และต้องการให้ผู้มีรายได้เข้าสู่ระบบให้หมด

อีกทางด้าน นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวว่า การลงทะเบียนรอบใหม่นี้มีขึ้นเพื่อต้องการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเข้ามาอยู่ในระบบ ซึ่งครั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม โดยหากผู้รับบัตรสวัสดิการฯ มีรายได้เกินเกณฑ์แล้ว จะต้องสละสิทธิ์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยคนอื่นเข้ามารับสวัสดิการต่อ

สำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้จะมีทั้งแบบออนไลน์ และผ่านสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงที่ว่าการอำเภอ และจะประสานคลังจังหวัดเร่งให้ข้อมูลการลงทะเบียนรอบใหม่กับประชาชน

หน่วยรับลงทะเบียน

  • กรมบัญชีกลาง

  • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)

  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร

  • สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด

  • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

  • ธนาคารออมสิน

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ใหม่ในการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีดังนี้

1. สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.

3. รายได้บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

  • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

  • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

7. ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ (เดิม เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่ บ้าน ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 02-126-5800 ต่อ 2680

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 08-5842-7102 ถึง 7109 (เวลาทำการ)

คลิปอีจันแนะนำ
บล็อกคาร์กลางถนน! จับขบวนการส่งคนไทยไปทำคอลเซ็นเตอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co