โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จาก 'พลเอก' เป็น 'พลตรี'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ 'หม่อมเจ้าจุลเจิม' ยุคล จาก 'พลเอก' เป็น 'พลตรี'
โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล จาก 'พลเอก' เป็น 'พลตรี'

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ "พลเอก" หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น "พลตรี" หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ระบุว่า หม่อมเจ้าจุลเจิม (ท่านชายใหม่) ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าจุลเจิม ทรงมีเชษฐา เชษฐภคินี และขนิษฐา ร่วมอุทร 4 องค์ คือ

  • มาลินีมงคล อมาตยกุล (ท่านหญิงหยอย 24 มิถุนายน พ.ศ.2483)

  • ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (ท่านหญิงเม้า 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484)

  • หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านชายมุ้ย 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2485)

  • หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (ท่านหญิงยุ้ย 23 ตุลาคม พ.ศ.2496)

ทรงศึกษาชั้นประถมที่วชิราวุธวิทยาลัย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก่อนจะได้รับการส่งไปศึกษาต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน Kemper Military School รัฐมิสซูรี สหรัฐ และทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Western Pacific University (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย California Miramar University) และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา

การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่สำคัญเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรงพระมุรธาภิเษก โดยพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้ถวายบังคม 3 ครั้ง แล้วเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานและทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 ทรงวักน้ำจากพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 และทรงแตะที่พระนลาฏ เสร็จแล้ว พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง

ปัจจุบัน เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co