นิด้าโพล ชี้ นายกควรยุบสภา ภายในเดือน ธ.ค.65 นี้

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ร้อยละ 31.98 ไม่พอใจการประชุมรัฐบาลส่วนใหญ่ใช้เวลาทะเลาะกัน นายกฯควรยุบสภา ภายใน ธ.ค.65
นิด้าโพล ชี้ นายกควรยุบสภา ภายในเดือน ธ.ค.65 นี้

ผลโพลนิด้า ชี้ นายกฯ ควรยุบสภาภายใน ธันวาคม 65 นี้!!!

วันนี้ (18 ธ.ค.65) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชำชน เรื่อง “ผลงานสภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 -16 ธ.ค.65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย ในรอบเกือบ 4 ปี ที่ผ่านมาการสำรวจ อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (MasterSample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรอบเกือบ 4 ปี ที่ผ่านมา พบว่า

-ร้อยละ 31.98 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจเพราะ การประชุมส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทะเลาะกัน และ ส.ส. ที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวนน้อย 

-ร้อยละ 30.46 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน นำเสนอปัญหาเเละความต้องการ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือ 

-ร้อยละ 25.96 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ สภาล่มบ่อยคร้ัง และการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 

-ร้อยละ 9.77 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ  ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน และการพิจารณากฎหมายสำคัญๆ สำเร็จลุล่วง

-ร้อยละ 1.83 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า 

-ร้อยละ 43.13 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภา ภายในเดือนธันวาคม 2565

-ร้อยละ 33.82 ระบุว่า นายกฯ ควรอยู่จนครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2565 

-ร้อยละ 12.37 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนมกราคม 2566

-ร้อยละ 3.74 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

-ร้อยละ 2.82 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศยุบสภาเพียงไม่กี่วันก่อนการครบวาระของสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566

-ร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก

ขอบคุณภาพจาก : นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co