เปิดประวัติ “อาศิส พิทักษ์คุมพล” จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

เปิดประวัติ “อาศิส พิทักษ์คุมพล” จุฬาราชมนตรี คนแรกของภาคใต้ คนที่ 18 ของไทย สืบเชื้อสายมาจากสุลต่าน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอายุ 76 ปี
เปิดประวัติ “อาศิส พิทักษ์คุมพล” จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

"แท้จริงเราเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และเราต้องกลับไปสู่พระองค์" นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ หรือถึงแก่อนิจกรรมด้วยอายุ 76 ปี เมื่อวันที่ 22 ต.ค.66 เวลา 10.32 น. และจะจัดพิธีละหมาดญะนาซะห์ หรือละหมาดขอพร ในวันนี้ (23 ต.ค.66) เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล (Mr.Aziz Phitakkumpon) เกิดเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2490 ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายอาศิส สืบเชื้อสายมาจาก สุลต่าน สุลัยมาน ชาห์ ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เป็นบุตรของนายมะแอ (ฮัจญีอิสมาแอล) กับนางน๊ะ (อามีนะห์) เบ็ญสะอีด และสมรสกับนางรอปีอ๊ะ พิทักษ์คุมพล มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล, นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล, นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล, นางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล 

นายอาศิส เรียนประถมศึกษที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสงเคราะห์ประชา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สำหรับด้านศาสนานั้นท่านศึกษาที่ปอเนาะอัลนาซอนีย๊ะ อ.จะนะ จ.สงขลา และที่ปอเนาะตุยง ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนสกุลศาสน์อิสลาม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

ประวัติการทำงาน มีดังนี้ 

– ปี 2530 – 2553 เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา 

– รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1 

– ปี 2539 – 2543 เป็นสมาชิกวุฒิสภา 

– คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ 

– คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ 

– ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 

– คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา 

– คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย 

– กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

– กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์ 

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา 

– สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา 

– ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม ในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา 

– คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

– คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

– ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

– คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

ทั้งนี้ พิธีละหมาดญะนาซะห์ ของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นะคะ 

ข้อมูลจาก: สำนักจุฬาราชมนตรี  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co