รถยนต์ 4 ล้อ ขับบนทางยกระดับเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุ รถยนต์ 4 ล้อ ขับบนทางยกระดับไม่เกิน 100 กม./ชม. บังคับใช้ 22 ก.ค.65
รถยนต์ 4 ล้อ ขับบนทางยกระดับเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.

เพจเฟซบุ๊ก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง กฎกระทรวงกำหนดความเร็วในทางพิเศษ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 โดยกำนดความเร็วของรถยนต์ 4 ล้อ รถบรรทุก และรถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ที่วิ่งบนทางยกระดับ และระดับดิน ดังนี้

กำหนดความเร็ว “ทางยกระดับ”

รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 100 กม./ชม.

รถบรรทุก ที่บรรทุกมากกว่า 2.2 ตัน (>2.2 ตัน) และรถโดยสารที่มากกว่า 15 คน (>15 คน) ไม่เกิน 80 กม./ชม.

รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

กำหนดความเร็ว “ระดับดิน”

รถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 110 กม./ชม.

รถบรรทุก ที่บรรทุกมากกว่า 2.2 ตัน (>2.2 ตัน) และ รถโดยสารที่มากกว่า 15 คน (>15 คน) ไม่เกิน 90 กม./ชม.

รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 90 กม./ชม.

สำหรับข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง “ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ำก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 152

ขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทางนะคะ

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co