สภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า 194 ต่อ 196 เสียง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า โดยการนับคะแนน ด้วยวิธีขานชื่อ เห็นด้วย 194 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง
สภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า 194 ต่อ 196 เสียง

สภาผู้แทนราษฎร มีมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ…. ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ตกไป

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดแรก วันนี้ (2 พ.ย.65) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... หรือที่เรียกว่าร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ มีทั้งสิ้น 7 มาตรา สาระสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อยสามารถผลิตสุราและจำหน่ายเองได้ เพื่อลดการผูกขาดจากกลุ่มทุน กระจายรายได้ และเพิ่มการแข่งขันในตลาด รวมถึงเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สมาชิกอภิปรายกันมากในมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 153 ของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตสุรา เพื่อการค้าหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับการผลิตสุราเพื่อการค้าไว้ในครอบครอง ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด แต่ต้องไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของกำลังการผลิตและแรงม้าเครื่องจักร ทุนจดทะเบียนและจำนวนพนักงาน โดยสมาชิกยังแสดงความเห็นเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่สนับสนุนการแก้ไขของกรรมาธิการฯ จะขัดกับมาตรา 3 หรือไม่ เพราะยังมีเนื้อหาที่กีดกันการแข่งขันการผลิตสุราที่เสรีและเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม หลังใช้เวลาพิจารณารายมาตรากว่า 3 ชั่วโมง ก่อนลงมติเห็นชอบรายมาตราในวาระที่ 2 แล้วเสร็จ จากนั้นในวาระที่ 3 ลงมติทั้งฉบับ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนน 177 เสียง ไม่เห็นด้วย 173 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล จึงขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมให้มีการลงมติใหม่เนื่องจากคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยห่างกันไม่ถึง 25 คะแนน จึงนับคะแนนใหม่อีกครั้งด้วยการขานชื่อผลการลงมติปรากฎกว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 194 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง ส่งผลให้ร่างกฎหมายนี้ตกไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co