อยากเป็นเจ้าของ ร้านเหล้า ต้องเตรียมให้พร้อม กฎหมาย อะไรบ้างที่ควรรู้?

เตรียมให้พร้อมก่อนเปิด ร้านเหล้า ร้านอาหาร มีขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมาย อะไรบ้างที่ต้องรู้ ?
อยากเป็นเจ้าของ ร้านเหล้า ต้องเตรียมให้พร้อม กฎหมาย อะไรบ้างที่ควรรู้?

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเหล้าร้านอาหาร ต้องรู้อะไรบ้าง ?

ธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านเหล้า เป็นธุรกิจในฝันของใครหลายคน แต่ธุรกิจนี้ โดยเฉพาะ “ร้านเหล้า”นั้น ไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่แค่มีเงินทุนอย่างเดียวก็สามารถเปิดร้านได้ เพราะสถานบันเทิงที่มีดนตรีสดให้เพลิดเพลินนั้น ยังมีสิ่งที่ต้องเตรียมและต้องรู้ก่อนเปิดร้านเหล้า ไม่ใชน้อยแล้วไหนจะกฎหมายควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลิขสิทธิ์เพลงหรือเปิดถ่ายทอดสดต่างๆอีกมากมาย แต่เราไม่ได้มาดับฝันแต่อยากให้ทำความเข้าใจแล้วเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนาม

กฎหมายต้องรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านเหล้า

เจ้าของกิจการร้านเหล้า ต้องเตรียมและเรียนรู้ก่อนเปิดต้องเจอ สำหรับส่วนที่ยุ่งยากที่สุด คือ การทำความเข้าใจและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเปิดร้านเหล้าให้ชัดเจน ว่าด้วยเรื่องการขอจดทะเบียน การขอใบอนุญาตต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขอจดทะเบียนพาณิชย์

การเปิดร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการประกอบกิจการพาณิชย์ประเภทหนึ่ง ผู้ประกอบการจำต้องไปดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มด้วย โดยยื่นขออนุญาต “จดทะเบียนพาณิชย์” ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำหนักงานเขตที่ร้านอาหารตั้งอยู่ (กรณีจดทะเบียนบริษัทไว้แล้ว และใช้บริษัทเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ซ้ำอีก) ส่วนการขอใบอนุญาตเปิดสถานบริการหลังจากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ให้คุณนำใบจดทะเบียนพาณิชย์ไปติดต่อขอใบอนุญาตเปิดสถานบริการ โดยติดต่อที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอจังหวัดที่จัดตั้ง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ในลิงค์นี้ : https://bit.ly/2VxaPMB

 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)

 • กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  (1) หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ (2) สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

 • แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ป้ายห้างร้านต้องขึ้นทะเบียนภาษีป้าย

เพื่อโอกาสของร้านคุณเป็นที่รู้จักให้กว้างขึ้น ต้องมีป้ายบอกชื่อร้าน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนภาษีป้าย เพื่อการเสียภาษีป้ายประจำปี หากเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องยื่นที่สำนักงานเขต แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ที่ยื่นที่องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือที่ว่าการอำเภอแล้วแต่กรณี ว่าร้านของคุณอยู่ในพื้นที่การดูแลของหน่วยงานใด

ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

สำหรับเครื่องดื่มสุรา ถือเป็นเครื่องดื่มประเภทที่อยู่ในข่ายต้องขออนุญาตในการจำหน่าย โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา คือ “กรมสรรพสามิต” ทั้งนี้ ในท้องที่กรุงเทพฯ สามารถขออนุญาตได้ที่กรมสรรพสามิต ขณะที่ต่างจังหวัดให้ไปขออนุญาตที่สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด นอกจากนี้ใบอนุญาตที่จะขอเป็นใบอนุญาตเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ต่างจากการขอใบอนุญาตผู้ผลิตและนำเข้า แต่ก็ให้รู้กันว่า ใบอนุญาตมี 2 ประเภท เพื่อจำหน่าย และ เพื่อผลิตนำเข้า โดยอีกช่องทางสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพสามิต >> https://www.excise.go.th

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา

 • แบบฟอร์มคำขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มสุรา แบบ สยพ.1 ดาวน์โหลดได้ในลิงค์นี้ : https://bit.ly/2AXG3CJ

 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นขออนุญาต

 • หนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่ ยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่จำหน่ายเครื่องดื่มสุราพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่

 • กรณีเป็นสถานที่เช่า ให้แนบหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่เช่า

 • แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสุรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโซนนิ่ง

 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อยื่นคำขออนุญาตแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารและตรวจสอบโซนนิ่งหากทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบก็จะออกใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องขอต่อใบอนุญาตปีต่อปี

PORNSAWAN

ต้องรู้และเข้าใจกฎหมาย

พ.ร.บ. สถานบริการ : ในการเปิดร้านจำหน่ายอาหารและสุรา และเปิดให้มีการแสดงดนตรี จำต้องรู้เรื่องกฎหมายสถานบริการ ที่ระบุถึงเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ ตลอดจนช่วงอายุของผู้ที่เข้ามาทำงานในสถานบริการ ตาม (พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2547) โดยกำหนดให้เปิดทำการได้ (1) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น สำหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (2) ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 24.00 นาฬิกา ของวันเดียวกัน สำหรับสถานบริการทีตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ หรือสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่พระราชกฤษฎีกา และยังจำเป็นต้องเข้าใจ (พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551)

ยังมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา สำหรับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ฐานความผิด

ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ -จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา26(10) กท.พัฒนาสังคมฯ -เพิกถอนใบอนุญาต กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต

ขายสุรานอกเวลาที่กำหนด(ให้ขาย 11.00-14.00 และ 17.00-24.00) ปรับ 50 บาท พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเป็นเวลา 5 ปี พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 20, 46 กรมสรรพสามิต จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ไม่แสดงใบอนุญาตขายสุราไว้ในสถานที่ขายอย่างเปิดเผย ปรับ 2,000 บาท กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต

ทำการเปลี่ยนแปลงสุรา (เช่นผสมยาดองเหล้าหรือวัตถุอื่นๆ) ผู้ขายส่ง ปรับ 2,000 บาท ผู้ขายปลีก ปรับ 500 บาท พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 22,23,36,38 กรมสรรพสามิต

ขายหรือนำสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตขายสุรา สุราไทยทุกชนิด ปรับ 500 บาท สุราต่างประเทศ ปรับ 2,000 บาท พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17, 40 กรมสรรพสามิต

ลักลอบผลิตสุราทุกชนิด(สุรากลั่น, สุราแช่, กระแช่ ฯลฯ) จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 กรมสรรพสามิต

นอกจากนี้ยังมีอีกขอบังคับที่ผู้ประกอบการควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้พลาดกระทำผิด รายละเอียดติดตามใน(พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 และพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 ) พออ่านมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเมื่อพร้อมแล้วก็เตรียมลุยกันเลย

ข้อมูล พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา บทกำหนดโทษ

คลิปแนะนำอีจัน
โศกนาฎกรรม เมาท์เทนบี ผับมรณะ 5 ส.ค. 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co