มท. Kick off รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค 100% ทั่วประเทศ วันนี้วันแรก

มท. เริ่ม รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค 100% ทั่วประเทศ หวังลดอุบัติเหตุทางถนน Kick Off วันนี้วันแรก
มท. Kick off รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค 100% ทั่วประเทศ วันนี้วันแรก

มท.1 Kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วประเทศ 21 สิงหาคม 65 เป็นต้นไป

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาทิ การเสริมสร้างความรับรู้เข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้มีความชัดเจน การเข้มงวดกวดขันปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดการบาดเจ็บ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และย้ำเตือนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์

พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อทุกช่องทางในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ให้กำกับ ติดตาม ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
เเค่..มองตา ก็..รู้ใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co