เสียงปฏิญาณวีรบุรุษพงไพร ดังก้องแก่งกระจาน “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต”

สดุดี เชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทย ในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก 2566
เสียงปฏิญาณวีรบุรุษพงไพร ดังก้องแก่งกระจาน “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต”

“ผู้พิทักษ์ป่า” วีรบุรุษแห่งผืนป่า ผู้อุทิศตน เสียสละเพื่อรักษาผืนป่าให้คงไว้ไปจนถึงคนรุ่นหลัง

31 ก.ค. 66 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2566 World Ranger Day 2023 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและอุตสาหะ ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กล่าวว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัย และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

หากเสียความสมดุลไปจะเป็นเหตุของปัญหาระดับโลก อย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อความเพียงพอของแหล่งอาหาร รวมถึงน้ำสะอาดที่จะลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และการได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีนี้ ส่วนหนึ่งแลกมาด้วยการอุทิศตนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลำบาก และเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถือเป็นการกระทำอันมีเกียรติ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู

ภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นงานหนักที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้ดีที่สุด

รวมถึงสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาช่วยในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการเข้าปะทะกับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นอกจากนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังผลักดันในการปรับฐานเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไปอีกด้วย

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมพิทักษ์ป่าโลก ในปีพุทธศักราช 2549 ณ ประเทศสกอตแลนด์ กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้งสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ - International Federation Ranger หรือ IRF เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก โดยให้วันนี้ในทุกปี เป็นวันที่รำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ร่วมกันจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556      

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงาม ความดี ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าไม้และท้องทะเล

อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานอย่างโดดเดี่ยว เนื่องจากการจัดงานในทุกปี ได้มีองค์กร สมาคม มูลนิธิ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน จำนวน 444 ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 199 ราย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ 245 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,684,983 บาท 

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการวางพวงมาลาเพื่อสดุดีให้แก่ฮีโร่ผู้พิทักษ์ป่า ที่เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนป่า

เพื่อระลึกถึงฮีโร่ที่จากไป ทางกรมอุทยานฯ ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วย

ในช่วงท้ายของงาน เหล่าวีรบุรุษรักษาป่า ได้กล่าวคำปฏิญาณตนที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้ง ทางกรมอุทยานฯ ก็ได้ทำการมอบสิ่งของและเครื่องดำรงชีพจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีกด้วย

นอกจากระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้ว ในส่วนของบรรยากาศการจัดงาน ยังมีอีกไฮไลท์ค่ะ คือ นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายชุมชน

 ในพื้นที่มรดกโลก “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” มีของกิน ของขายที่เป็นโอท็อป เพื่อนำรายได้กระจายไปสู่ชาวบ้าน

ขอบคุณหัวใจอันยิ่งใหญ่ ของผู้พิทักษ์ป่า ขอบคุณที่เสียสละ อุทิศตนปกป้องป่า ขอบคุณเหล่าวีรบุรุษป่าไม้ จากหัวใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co