ผลสำรวจนิด้าโพล ชี้ การแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.มีการใช้เส้นสาย

นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ การแต่งตั้งโยกย้าย ขรก. ปี65 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเชื่อว่าระบบอุปถัมภ์-เส้นสาย ยังมีอยู่!
ผลสำรวจนิด้าโพล ชี้ การแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.มีการใช้เส้นสาย

มาดูข้อมูลผลการสำรวจที่ “นิด้าโพล” หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565” กันค่ะ

ผลการสำรวจนี้ “นิด้าโพล” สำรวจระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 จากประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย  (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

โดยผลสำรวจนี้เผยแพร่วันนี้ (18 ก.ย.65) เริ่มกันที่ผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” คำตอบที่ได้เรียงตามลำดับ คือ

-ร้อยละ 35.04 ระบุว่า ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่ -ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ความสามารถและผลงานที่ผ่านมา

-ร้อยละ 13.36 ระบุว่า ความอาวุโสในตำแหน่ง -ร้อยละ 8.47 ระบุว่า วิสัยทัศน์ในการทำงานตำแหน่งใหม่

-ร้อยละ 7.94 ระบุว่า ความรู้ (เช่น ระดับการศึกษา การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น)

-ร้อยละ 3.74 ระบุว่า ระเบียบ วินัยและความประพฤติที่ผ่านมา -ร้อยละ 1.45 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ การใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย

-ร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

ส่วนแบบสอบถามเรื่อง “การใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน” คำตอบที่ได้เป็นอันดับหนึ่งคือ มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย ตามข้อมูลนี้ค่ะ

-ร้อยละ 34.58 ระบุว่า มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายค่อนข้างบ่อย

-ร้อยละ 25.35 ระบุว่า ไม่มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายเลย

-ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสาย

-ร้อยละ 15.57 ระบุว่า มีการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือเส้นสายอย่างมาก

-ร้อยละ 1.37 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

และแบบสอบถามเรื่อง “ความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ” พบว่า

-ร้อยละ 39.85 ระบุว่า ค่อนข้างมีความเป็นธรรม

-ร้อยละ 34.12 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเป็นธรรม

-ร้อยละ 12.29 ระบุว่า มีความเป็นธรรมมาก

-ร้อยละ 11.83 ระบุว่าไม่มีความเป็นธรรมเลย

-ร้อยละ 1.91 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

นอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่อง “ความคิดเห็นต่อการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหน่วยงาน” พบว่า

-ร้อยละ 43.21 ระบุว่า ไม่มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เลย

-ร้อยละ 23.74 ระบุว่า ไม่ค่อยมีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

-ร้อยละ 19.69 ระบุว่า มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ค่อนข้างบ่อย

-ร้อยละ 10.08 ระบุว่า มีการใช้ระบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เป็นประจำ

-ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

คำถามสุดท้ายเรื่อง “หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจำดำเนินการอย่างไร” พบว่า

-ร้อยละ 54.35 ระบุว่า จะใช้วิธีการอุทธรณ์ร้องไปตามขั้นตอนของระเบียบข้าราชการ

-ร้อยละ 26.34 ระบุว่า ไม่ทำอะไรเลย เพราะผู้บังคับบัญชาได้พิจารณามาแล้ว ไม่ได้คาดหวังเรื่องตำแหน่ง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ใกล้จะเกษียณอายุ

-ร้อยละ 6.72 ระบุว่า ฟ้องศาลปกครองทันที

-ร้อยละ 4.27 ระบุว่า ลาออก

-ร้อยละ 3.44 ระบุว่า ใช้ Social Network เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องขอความเป็นธรรม

-ร้อยละ 2.06 ระบุว่า พยายามหาเส้นสายที่ใหญ่กว่าไปกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลง

-ร้อยละ 1.75 ระบุว่า ฟ้องสื่อมวลชน

-ร้อยละ 0.31 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม และขอโอนย้ายสถานที่ทำงาน

-ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่มีความเห็น/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจ

ทั้งหมดนี้คือผลสำรวจของ “นิด้าโพล” ซึ่งทำให้เข้าใจความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2565 ส่วนประชาชนผู้อ่านคิดเห็นอย่างไร ...เหมือนหรือต่างเอ่ย

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co