ครม. อนุมัติ 5,283 ล้านบาท ซ่อมแซมถนน พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ 69 จว.

ครม. มีมติ อนุมัติ งบประมาณ 5,283 ล้านบาท 2,086 โครงการ ใน 69 จว. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ ในความรับผิดชอบของ อปท.
ครม. อนุมัติ 5,283 ล้านบาท ซ่อมแซมถนน พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ 69 จว.

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณ 5,282,570,100 บาท เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพื้นที่ใน 69 จังหวัด จำนวน 2,086 โครงการ เพื่อเร่งฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง ถนน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ของ อปท. ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว โดยครอบคลุมทั่วประเทศทุกภูมิภาค

ขอบคุณภาพจาก : รัฐบาลไทย

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วย

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 จังหวัด 414 โครงการ วงเงิน 528,498,100 บาท

-เทศบาลนคร จำนวน 1 จังหวัด 2 โครงการ วงเงิน 20,989,000 บาท

-เทศบาลเมือง จำนวน 10 จังหวัด 19 โครงการ วงเงิน 67,192,100 บาท

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 68 จังหวัด 1,651 โครงการ วงเงิน 4,665,890,900 บาท

-เทศบาลตำบล จำนวน 58 จังหวัด 430 โครงการ วงเงิน 1,230,243,800 บาท

-องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 68 จังหวัด 1,221 โครงการ วงเงิน 3,435,647,100 บาท

วงเงินงบประมาณ จำแนกตามภาค ดังนี้

-ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด 183 โครงการ วงเงิน 346.13 ล้านบาท

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด 883 โครงการ วงเงิน 1,884.28 ล้านบาท

-ภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด 580 โครงการ วงเงิน 1,146.00ล้านบาท

-ภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด 52 โครงการ วงเงิน 142.02 ล้านบาท

-ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด 65 โครงการ วงเงิน 325.90 ล้านบาท

-ภาคใต้ จำนวน 13 จังหวัด 323 โครงการ วงเงิน 1,438.24 ล้านบาท

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความร่วมรับผิดชอบของ อปท. เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย ปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด ซ่อมแซมไหล่ถนน ขุดลอกคูคลองและขุดสระน้ำเป็นต้น ซึ่งที่ประชุม ครม. เน้นย้ำ ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชนด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
เอ็ม เล่า วันเกิดเหตุ ข่มขืนดารา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co