ข่าวดี ! คนหางาน ใครพร้อมลุยเลย กฟผ. เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง

ข่าวดีบอกต่อ ใครกำลังมองหางาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัคร เช็กตำแหน่งไหนที่ใช้
ข่าวดี ! คนหางาน ใครพร้อมลุยเลย กฟผ. เปิดรับสมัครหลายตำแหน่ง

ใกล้หมดปีแล้วใครที่กำลังมองหางานอยู่โอกาสมาถึงแล้ว โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน จำนวน 412 อัตรา ดังนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคล

ภายนอกเพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานประจําปี 2565 โดยจะประกาศรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่เปิดรับสมัครในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์

https://www.egat.co.th/home/recruitment

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.อัตราทั่วไป : ไม่จํากัดภูมิลําเ

นาของผู้สมัคร

2. อัตราภูมิภาค : จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัครผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเอง หรือบิดา หรือมารดาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถึงวันที่สมัครคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1.คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป

2.ไม่กําหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร

3.กําหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ

4.ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้วเท่านั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อัตราทั่วไป จำนวน 328 อัตรา

ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 185 อัตรา

1.1 ระดับปริญญาโท (จำนวน 11 อัตรา)

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

- สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ

- สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปฐพี

- สาขาวิชาวิศวกรรมชายฝั่ง

1.2 ระดับปริญญาตรี(จำนวน 174 อัตรา)

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

- สาขาวิชาวิศวกรรมส่ำรวจ

- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ

- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

- สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ

ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หน้า

- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- สาขาวิชาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ

- สาขาวิชาประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล

- สาขาวิชาการจัดการป่าไม้

ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 8 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

5.1 ระดับปริญญาโท (จำนวน 1 อัตรา)

- สาขาวิชานิติศาสตร์

5.2 ระดับปริญญาตรี(จำนวน 7 อัตรา)

- สาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาบัญชี

ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาโท)

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 24 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์

- สาขาวิชาการปกครอง การเมืองการปกครอง

- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- สาขาวิชานิติศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ

- สาขาวิชาบัญชี

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

- สาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์

- สาขาวิชาวนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน

ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาบัญชี

ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาโท)

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง วิทยากร จำนวน 24 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์

- สาขาวิชาการปกครอง การเมืองการปกครอง

- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

- สาขาวิชานิติศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ

- สาขาวิชาบัญชี

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

- สาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์

- สาขาวิชาวนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน

ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ระดับปริญญาตรี)

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ตำแหน่ง ช่าง จำนวน 97 อัตรา (ปวส.)

10.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (จำนวน 96 อัตรา)

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

- สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล

- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา

- สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

- สาขาวิชาช่างระบบวัดคุม ช่างระบบควบคุม

- สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- สาขาวิชาช่างสำรวจ

- สาขาวิชาช่างเคมีอุตสาหกรรม ช่างปิโตรเคมี ช่างเทคโนโลยียางและพอลีเมอร์

10.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (จำนวน 1 อัตรา)

- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา

อัตราภูมิภาค จำนวน 84 อัตรา

1 ภาคกลาง จำนวน 48 อัตรา

1.1 วิศวกร (จำนวน 3 อัตรา)

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1.2 วิทยากร (จำนวน 4 อัตรา)

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1.3 พนักงานวิชาชีพ (จำนวน 1 อัตรา)

- ระดับ ปส. สาขาวิชาการจัดการ การจัดการทั่วไป / เกษตรกรรม พืชศาสตร์/ ภูมิทัศน์

1.4 ช่าง (จำนวน 40 อัตรา)

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต้ ช่างเครื่องกล

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

- ระดับ ปส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

2 ภาคเหนือ จำนวน 21 อัตรา

2.1 วิศวกร (จำนวน 5 อัตรา)

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

2.2 นักธรณีวิทยา (จำนวน 1 อัตรา)

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์

2.3 วิทยากร (จำนวน 2 อัตรา)

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ

2.4 พนักงานวิชาชีพ (จำนวน 1 อัตรา)

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาบัญชี / เลขานุการ

2.5 ช่าง (จำนวน 12 อัตรา)

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

- ระดับ ป.ส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 อัตรา

3.1 วิศวกร (จำนวน 3 อัตรา)

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

3.2 ช่าง (จำนวน 3 อัตรา)

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต ช่างติดตั้งและบำรุงรักษา

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

4 ภาคใต้ จำนวน 9 อัตรา

4.1 ช่าง (จำนวน 9 อัตรา)

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต้ ช่างเครื่องกล

- ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

- ระดับ ปวส. สาขวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

1 สมัครผ่าระบบรับสมัครงนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่14 พฤศจิกายน

2565 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน

และเข้า "ระบบรับสมัครงานออนไลน์"

(2) ให้ผู้สมัคศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอก

ใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน

(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัสตำแหน่ง เท่านั้น และโปรดตรวจสอบ

ตำแหน่ง คุณวุฒิสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของรหัสตำแหน่ง ก่อนตัดสินใจเลือกรหัสตำแหน่ง

(4) ผู้สมัครสามารถเลือกศูนย์ทดสอบในการทดสอบข้อเขียนได้จำนวน 1 ศูนย์ทดสอบ ดังนี้

- ศูนย์ทดสอบส่วนกลาง (จัดทดสอบที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล)

- ศูนย์ทดสอบภาคเหนือ (จัดทดสอบที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดลำปาง)

- ศูนย์ทดสอบภาคใต้ (จัดทดสอบที่จังหวัดกระบี่ หรือจังหวัดสงขลา)

- ศูนย์ทดสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดทดสอบที่จังหวัดขอนแก่น)

(5) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ก่อนยืนยัน

เพื่อส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันกรส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(6) หลังยืนยันส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับ

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคาร ((R Payment) ได้ทุกธนาคาร ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ภายในระยะเวลาที่ระบบ

กำหนด (ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยืนยันการส่งใบสมัคร) หากไม่ สามารถชำระเงินได้ทันตามระยะเวลา ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อกำหนดรหัสคิวอาร์โค้ด (QR

Code) ชำระเงินใหม่ ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงกรรับสมัคร โดยกรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ กฟผ.

กำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. -15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00 น. เท่านั้น

(7) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 270 บาท ค่าบริการรับชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน

30 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ติดตามรายละเอียดข้อบังคับ ผู้ที่จะได้รับการจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อะไรบ้างเข้าไปเช็กรายละเอียดได้เลย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  สำหรับรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชาและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้ในวันที่25ตุลาคม2565ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/home/recruitment

หากมีข้อสงสัย/ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอกโทร.09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240ระหว่างเวลา08.00-16.00น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์   

ข้อมูล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คลิปอีจันแนะนำ
เกือบคลอดกลางงานกฐิน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co