ค่าฝุ่นพิษปี 66 ในกทม.-ปริมณฑล พุ่งรุนแรง

กระทรวงทรัพย์ฯ คาดการณ์ฝุ่นพิษปี 66 สูงจากสภาพอากาศหนาวเย็น ลมสงบ บวกแห้งแล้งจากลานีญา
ค่าฝุ่นพิษปี 66 ในกทม.-ปริมณฑล พุ่งรุนแรง

ปัญหาฝุ่นพิษไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พ.ย.65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กรมควบคุมมลพิษ ได้เผยถึงข้อมูลคาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 2566 ว่า สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เดือน พ.ย.65 จนถึงปลายเดือน ก.พ.66 จะมีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ

สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าปรากฎการณ์ “ลานีญา” จะเริ่มน้อยลง หรืออนุมานได้ว่ามีสภาวะแห้งแล้งมากขึ้น

สำหรับการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” อีกทั้งได้มีการยกระดับความเข้มงวดการดำเนินงานในทุกปี

โดยการจัดทำเป็นแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566

ในปีนี้ มุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดการดำเนินงานภายใต้หลักการ 3 พื้นที่ ได้แก่

1) พื้นที่เมือง

2) พื้นที่ป่า

3) พื้นที่เกษตรกรรม 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” ดังนี้

1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพื้นที่

2. ยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check)

4. กำกับดูแลการดำเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวด ติดตามผลการดำเนินการและประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

5. ลดจุดความร้อน ป้องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating System : FDRS)

6. ผลักดันกลไกระหว่างประเทศ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนมีประสิทธิภาพสูงสุด

7. ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง

เอาเป็นว่าเบื้องต้นในการป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษ คือ สวมแมสก์เมื่อออกนอกบ้านนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
สูงโพด! คนนำสวดมนต์คีย์เหิน หลุดขำทั้งงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co