สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนเพศหญิง มีอะไรที่ควรรู้บ้าง?

รู้หรือไม่ผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับความคุ้มครองจากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างไร แล้วมีอะไรที่ควรรู้บ้าง ?
สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนเพศหญิง มีอะไรที่ควรรู้บ้าง?

ประกันสังคมโดนหักกันทุกเดือนแล้วได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? สำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับความคุ้มครองจากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในกรณีใดบ้าง แล้วมีสิทธิอะไรที่ต้องรู้ 

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้สร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่แรงงานทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเพศหญิง ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับความคุ้มครองจากสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างครอบคลุม ทั้งกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ผู้ประกันตนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรทุกเดือน และผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ 

โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน และต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง Line : @ssothai และทางเว็บไซต์ www.sso.go.th

คลิปอีจันแนะนำ
เถียงกันสนั่นห้องฉุกเฉิน ญาติไม่พอใจหมอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co