AD

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจน้ำประปา กรุงเทพ พบเกินมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจน้ำประปา กรุงเทพ เกินมาตรฐาน พร้อมแนะวิธีกำจัดความเค็ม เพื่อสุขภาพที่ดี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจน้ำประปา กรุงเทพ พบเกินมาตรฐาน
AD

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ วศ. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลประสบภาวะน้ำประปาเค็ม สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชน ที่ต้องบริโภคน้ำประปา โดยไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น สาเหตุของน้ำประปาเค็มเกิดจากสภาวะภัยแล้ง และมวลน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติ ทำให้น้ำเค็มขึ้นมาถึงจุดรับน้ำดิบ ที่ใช้ผลิตน้ำประปา ส่งผลให้แหล่งน้ำผลิตประปามีความเค็มเกินมาตรฐาน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ

โดย วศ. ได้ทดลองเก็บตัวอย่างน้ำประปาภายในกรมฯ มาตรวจหาปริมาณคลอไรด์ เมื่อวันที่ 3 และ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่ามีค่าคลอไรด์เท่ากับ 345 และ 271 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานที่กำหนดของน้ำบริโภค จะต้องมีค่าคลอไรด์สูงสุดไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งโทษของการบริโภคน้ำเค็มนั้น ไม่มีอันตรายต่อคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ เนื่องจากในชีวิตประจำวัน เราได้รับคลอไรด์จากการรับประทานอาหารมากกว่าในน้ำดื่ม แต่จะมีผลกระทบเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคทางสมอง

เก็บตัวอย่างน้ำประปา ภายในกรมฯ
เก็บตัวอย่างน้ำประปา ภายในกรมฯภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ

สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรายงานคุณภาพน้ำประปารายวันในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของการประปานครหลวงได้ เพื่อเตรียมสำรองน้ำสำหรับดื่มไว้ล่วงหน้า เพราะในช่วงเวลาของแต่ละวันความเค็มของน้ำจะแตกต่างกัน หรือส่งมาทดสอบได้ที่ วศ. เพื่อทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ในน้ำ

นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบน้ำอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานน้ำบริโภค (มอก.257) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (สธ.ฉบับที่ 61 และ 135) เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ วศ. ได้แนะนำวิธีกำจัดความเค็มจากน้ำประปา ซึ่งประกอบด้วย 3 วิธี คือ

1.การกลั่น (Distillation) สามารถกำจัดทั้งคลอไรด์และของแข็งที่ละลายน้ำได้

2.การกรองด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) สามารถกำจัดคลอไรด์โดยการใช้แรงดันน้ำผ่าน membrane ระบบ RO นี้ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารต่าง ๆ ออกจากน้ำโดยเฉพาะสารที่มีขนาดเล็กมาก เช่น โซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออน

3.Deionization หรือขบวนการขจัดไอออน สามารถกำจัดคลอไรด์โดยการดูดซับด้วย anion-exchange resin ซึ่งสามารถดูดซับแอนไอออนตัวอื่นได้ด้วย เช่น ซัลเฟต ถ้ามีซัลเฟตในน้ำตัวดูดซับจะจับกับซัลเฟตได้ดีกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับคลอไรด์ลดลง การต้ม (Boiling) การดูดซับด้วยคาร์บอน (Carbon Adsorption Filters) และ Water Softener ไม่สามารถกำจัดคลอไรด์ได้

ตรวจสอบตัวอย่างน้ำประปา
ตรวจสอบตัวอย่างน้ำประปาภาพกรมวิทยาศาสตร์บริการ
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co