กรมบัญชีกลาง ออกแถลงการณ์ ยืนยัน ตรวจ-รักษาโควิด 19 ประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กรมบัญชีกลาง ออกแถลงการณ์ ยืนยัน ตรวจ-รักษาโควิด 19 ประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กรมบัญชีกลาง ออกแถลงการณ์ ยืนยัน การใช้สิทธิ ตรวจ-รักษาโควิด 19 ประชาชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ประเด็นค่ารักษาโควิด-19 ยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความสงสัย และขุ่นเคืองใจกับประชาชน ไม่หาย

เพราะก่อนหน้านี้ แม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิดของคนไทย ออกมาประกาศปาวๆ ว่า

รักษาโควิด-19 ฟรี ทุกกรณี โดยรัฐจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

แต่ล่าสุดนี้ ก็เกิดประเด็น โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาผู้ป่วยโควิด เกิดขึ้นอีกครั้ง จนเป็นข้อถกเถียงกันขึ้นมาว่า สรุปแล้ว ค่ารักษาโควิด-19 ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง หรือ รัฐบาลจ่ายให้กันแน่ ?

ทางกรมบัญชีกลาง จึง ออกแถลงการณ์ แจ้งอย่างชัดเจนอีกครั้ง ในวันนี้ (18 พ.ค.64)

โดย นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

ได้รับข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะกรณีที่เข้ารับการตรวจและรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของเอกชน

กรมบัญชีกลาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม จึงหารือร่วมกันเพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

โดยเนื้อหาในแถลงการณ์แจ้งถึง

เรื่อง สิทธิผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิดังกล่าว โดยที่ สปสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 และวันที่ 27 เมษายน 2564 เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกขน ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ได้กำหนดขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้ทุกแห่ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

“ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ ข้างต้น ให้แก่สถานพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั้ง 3 หน่วยงานเห็นพ้องกันที่จะร่วมกันคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิของประชาชนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 49 วรรค 3 ซึ่งกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”

สรุปคือ

คนไทย ตรวจ-รักษา โควิด 19 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชน ค่ะ

ซึ่งถ้าใครถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการรักษาโควิด ติดต่อร้องเรียนได้ที่ กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 หรือ สปสช. 1330

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co