กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และ เน้นย้ำเตรียมความพร้อมบุคลากร ทางการศึกษาไม่ให้กระทบต่อผู้เรียน
กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ภาพ อีจัน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการประชุมหารือเรื่อง การเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับปลัด ศธ., เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, และเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โดยที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองได้แสดงความห่วงใยบุตรหลาน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน ดังนี้

-ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่น ๆ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

-สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน

-ครู อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน

-จัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และประกาศของ ศบค. เป็นระยะ โดยจะให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อนักเรียน นักศึกษาน้อยที่สุด

สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มาก ยังสามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักได้เช่นเดิม

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co