การสื่อสาร ยุคโควิด ต้องวางแผน รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทันเหตุการณ์

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ “ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 14 จัดเสวนา การสื่อสาร ยุคโควิด ต้องวางแผน รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทันเหตุการณ์
การสื่อสาร ยุคโควิด ต้องวางแผน รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทันเหตุการณ์
การสื่อสาร ยุคโควิดภาพ อีจัน

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ “ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 14 จัดเสวนา การสื่อสาร ยุคโควิด ต้องวางแผน รวดเร็ว ลดขั้นตอน ทันเหตุการณ์ เพื่อเป็นเวทีสะท้อนมุมมองจากนักวิชาการและสื่อมวลชน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเกิดความร่วมมือของประชาชนเพื่อฝ่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ซึ่งเพจอีจัน ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนร่วมเสวนา ในฐานะสื่อออนไลน์และภาคประชาชน โดยบรรณาธิการเว็บไซต์อีจัน ร่วมเป็นวิทยากร ระบุว่า การสื่อสารควรมีมากกว่าทางเดียว ควรสื่อสารแบบสองทาง โดยคำนึงถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนนำเสนอ ต้องรวดเร็ว สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เหมือนเป็นการบอกเล่าพูดคุยกับเพื่อน อีกทั้งหน่วยงานควรวางตัวบุคคลที่จะสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ ต้องแก้ไขวัฒนธรรมองค์กรให้สื่อสารได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอน และใช้ศัพท์ที่เข้าถึงง่าย ต้องสื่อสารให้คนฟังเข้าใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องทันการณ์ และฝากคนนำเสนอข่าว เสนอข้อมูลความจริงให้ทันต่อสถานการณ์

ไอยรา อัลราวีย์ บรัศว์ตฤณ บรรณาธิการเว็บไซต์อีจัน
ไอยรา อัลราวีย์ บรัศว์ตฤณ บรรณาธิการเว็บไซต์อีจันภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม โดย รศ. ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวว่า การวางแผนสำคัญที่สุด สำหรับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ มีด้วยกัน 3 ระดับ คือ สื่อสารเรื่องทั่วไป สื่อสารเรื่องสำคัญ และสื่อสารในภาวะวิกฤติ การสื่อสารไม่ว่าในภาวะปกติหรือในภาวะวิกฤติ ต้องมี 3 อย่าง คือ ต้องมีการวางแผน ต้องมีผู้ปฏิบัติตามแผนที่เหมาะสม และต้องมีความน่าเชื่อถือ

เจษฏ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์
เจษฏ์ โทณะวณิก ประธานคณะนิติศาสตร์ภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ด้าน ผศ.ดร.วรัชญ์​ ครุจิตที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร​ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ​2019 ​(ศบค.) กล่าวว่า การสื่อสารต้องมีทั้ง 2 องค์ประกอบคือ Operation และ Communication การสื่อสารอย่างเดียว จะไม่สามารถแก้วิกฤติได้ และยังเสนอหลักการต่อสู้กับ Fake News ในการแพร่ระบาดระลอกที่สอง คือ หลัก 4 F คือ Fast ความเร็ว Fact ความจริง Frame การตั้งประเด็นเพื่ออธิบาย แต่ทั้งหมดนี้ต้องอาศัย F ตัวที่ 4 คือ Function คือ ต้องมีผู้รับผิดชอบเรื่องข่าวปลอมแต่ละหน่วยงานด้วย

วรัชญ์​ ครุจิต​ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร​ ศบค.
วรัชญ์​ ครุจิต​ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร​ ศบค.ภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

อาจารย์ นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การสื่อสารควรสื่อความจริง และเป็นประโยชน์ หากไม่ครบ 2 อย่างนี้อย่าสื่อไป ควรสื่อสารถึงอดีตให้ชัดเจน สื่อสารเรื่องปัจจุบันให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของสถานการณ์ และสื่อสารถึงอนาคตให้เห็นว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรร่วมกันบนความไม่คาดหวัง

นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

และ นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ รองประธานกรรมการ บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อมูลของรัฐต้องเร็วกว่าความสงสัยของประชาชน วิกฤติโควิด ต้องไม่นำไปสู่ความวิบัติด้านการสื่อสาร วิกฤติขณะนี้เป็นวิกฤติของประชาชน ภาครัฐไม่ควรสื่อสารในเชิงตำหนิประชาชน ผู้นำต้องรู้ว่า อะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด ที่สำคัญ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ไม่จำเป็นต้องพูดความจริงทั้งหมด แต่ต้องไม่โกหก

อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ รองประธานกรรมการ บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ รองประธานกรรมการ บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ภาพ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
อีจัน
www.ejan.co