คปภ.สั่ง สินมั่นคงประกันภัย ห้ามบอกยกเลิกประกันโควิด

เลขา คปภ. ลงนามหนังสือคำสั่งนายทะเบียน สั่ง สินมั่นคงประกันภัย ห้ามบอกยกเลิกประกันโควิด เว้นผู้เอาประกันฉ้อฉล
คปภ.สั่ง สินมั่นคงประกันภัย ห้ามบอกยกเลิกประกันโควิด

16 ก.ค. 64) จากกรณี บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) บอกยกเลิกประกันภัยโควิดกลางคัน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงแรงขึ้นนั้น

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เผยว่า คปภ. ไม่เห็นด้วยแม้เงื่อนไขของกรมธรรม์จะเปิดช่อง แต่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในขณะนี้ ซึ่งทางคปภ. มีนโยบายมาโดยตลอดว่าให้บริษัทคำนึงถึงขีดความสามารถในการรับประกันโควิด

ล่าสุด นายสุทธิพล ได้ลงนามในหนังสือ คำสั่งนานทะเบียนที่ 38 / 2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ไปทั่วโลกและประเทศไทยโดยรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงอาจมีมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าวในอนาคตเพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชนรวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ 38 / 2564” เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ข้อ 2 ในคำสั่งนี้ “กรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 “ หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคโควิด-19

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฏหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และความหมายรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19 ที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้ และยังมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

อีจัน
www.ejan.co