ครม. เห็นชอบ เยียวยา อาชีวะ สูงสุด 2,000 บ. แบ่งภาระค่าใช้จ่าย

เช็กด่วน! ครม. เห็นชอบ เยียวยา อาชีวะ สูงสุด 2,000 บ. ให้กับ 10 สาชาวิชา ช่วยแบ่งภาระค่าใช้จ่าย
ครม. เห็นชอบ เยียวยา อาชีวะ สูงสุด 2,000 บ. แบ่งภาระค่าใช้จ่าย
เยียวยา อาชีวะ สูงสุด 2,000ภาพ อีจัน

น้องๆ อาชีวะ รอเลย รัฐบาลจะมีเงินช่วยเหลือแล้ว!!!

เพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล โพสต์ระบุว่า… “รัฐบาลช่วยจ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ปวช. ปี 1 ทั้งรัฐ - เอกชน สูงสุด 2,000 บาทต่อคน เริ่มปีการศึกษา 64 - 68 ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

โดย ครม. เห็นชอบหลักการอัตรา ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ปีที่ 1 ใน 10 ประเภทวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ทั้งสถานศึกษาอาชีวะของรัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 - 2568 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และฝึกประสบการณ์อาชีพ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

สำหรับอัตราค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาต่อคน ต่อปีการศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวะของรัฐ จำนวน 429 แห่ง และสถานศึกษาอาชีวะของเอกชน จำนวน 445 แห่ง ที่รัฐจะอุดหนุนให้ แบ่งเป็น 10 ประเภทวิชา ดังนี้

1. อุตสาหกรรม 2,000 บาท

2. พาณิชยกรรม 1,000 บาท

3. ศิลปกรรม 1,000 บาท

4. คหกรรม 1,200 บาท

5. เกษตรกรรม 1,600 บาท

6. ประมง 1,200 บาท

7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาท

8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาท

9. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาท

10. อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1,000 บาท

ในส่วนของงบประมาณ ครม. ได้อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2568

โดยค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ให้ สอศ. ปรับจากแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานแล้ว ทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

ส่วนค่าใช้จ่ายในปีการศึกษาต่อๆ ไปนั้น ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการตามความจำเป็น

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co