จิสด้า ใช้ iMAP เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด ให้ ศปก.ศบค.

จิสด้า ใช้ iMAP เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารสถานการณ์ โควิด ในเขต กทม. 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ให้ ศปก.ศบค.
จิสด้า ใช้ iMAP เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียม สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด ให้ ศปก.ศบค.
ภาพ อีจัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค.

โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาใช้ประกอบการกำหนดพื้นที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ

ทั้งนี้ iMAP เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสถานการณ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ และ Dash board สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายอำเภอและรายจังหวัด การติดตามทิศทางและการกระจายตัวของโรค เพื่อใช้วางแผนด้านการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน เป็นต้น

ข้อมูล iMAP
ข้อมูล iMAPภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ

ปัจจุบัน อว.ได้เร่งพัฒนาระบบ iMAP สำหรับใช้บริหารสถานการณ์ฯ ในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็น 1 ใน 6 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดย จิสด้า ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ศปก. ศบค.ให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กทม. กรมควบคุมโรค วช. และ อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสนามตามจุดต่างๆ ข้อมูลชุมชนแออัดจากการเคหะแห่งชาติ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำมาประกอบการรายงานผล และใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้กับ ศปก.ศบค. ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และการกำหนดเป็นมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้อย่างรวดเร็ว

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co