ดีใจอีก 100 ครอบครัว ได้รับ กล่องกำลังใจ

ประกาศรายชื่อ 100 ครอบครัวที่ได้รับ กล่องกำลังใจ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์
ดีใจอีก 100 ครอบครัว ได้รับ กล่องกำลังใจ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ครอบครัว รีบตรวจสอบกันได้เลยค่ะว่ามีชื่อของใครกันบ้าง ที่จะได้รับ กล่องกำลังใจ สำหรับรอบการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 64

โครงการกล่องกำลังใจ เป็นโครงการที่เพจอีจัน ดำเนินการร่วมกับ มูลนิธิปวีณา ค่ะ ด้วยการระดมธารน้ำใจจาก #สังคมอีจัน ต้องขอบพระคุณหัวใจของทุกท่านด้วยจริงๆ แล้วเราก็เปิดให้ ครอบครัวที่ตกงานในช่วงโควิด ได้มาลงทะเบียนผ่านหน้าเพจอีจันในทุกวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี ตลอดเดือนกุมภาพันธุนี้ ไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะ

1. แม่ขาว สิงห์โสดา

2. อัญธิกา รักจุ้ย

3. ถาวร บุญรักษา

4. วิไลวรรณ แก้วกลางดง

5. ตะวัน ทองแดง

6. สุดารัตน์ ประดาจิตร

7. มัสยา จันทร์ศรี

8. วีรนุช ชัยรักษ์

9. รัตนี แก้วเนตร

10. ชลาลัย ทรัพย์โนนหวาย

11. ประเสริฐ บุทภา

12. ซูไรยา มะสาแม

13. รจนา ศรีภูมิ

14. มัซวรีย์ สาเเม็ง

15. สุพัตรา น้อยเรือง

16. วิทยา จันทร์มูลตรื

17. ขวัญยืน ตงเท่ง

18. ศิรินทร์. กันยิว

19. ศุภลักษณ์ ชุมรอด

20. วิรัตน์ ใจงาม

21. พิศมัย คำตา

22. รูสะนานิง สาและ

23. ฟาตีเมาะห์ ยุโซะ

24. สุกัญญา มหามะ

25. คเณศ ปิยกิจรุ่งไพศาล

26. เขมจิรา ผ่านสำแดง

27. สุธาวัน. หวันโสะ

28. สุชาดา ดำรงเชื่อ

29. มยุรา หาหมาน

30. หยาดพิรุณ ลุขมาตย์

31. ประสพสุข อรชุน

32. ณิชาภัทร ปู่ยืน

33. ทิพวรรณ สงสาร

34. ปราณี แว่นใน

35. สุนิสา. มาเยอะ

36. พิมพ์พิไล อ่องจันทร์

37. ดลลยา พาหา

38. จันทรา สุพิมพ์

39. บุษบา สอนกลาง

40. ลลิสา รอดเสงี่ยม

41. สุดียานิง สาแล๊ะ

42. นันทนา จันทร์แสน

43. ดอกอ้อ พาชอบ

44. ชนนิกานต์ สิงห์หาญ

45. จรรยา จันทร์แก้ว

46. นิภา จันทร์ดี

47. ภาคิน ในใจ

48. นฤมล ผ่องอำไพ

49. สมจิตร จันทร์งาม

50. สุชฎา เหลาอ่อน

51. ภาริณี โชติทรัพย์

52. จิตรานุช สามารถ

53. แวฮามัด สาระห์

54. อ้อยทิพย์ รอดทอง

55. ชุรีพร เรือนวรรณ์

56. ฤทธิชัย อินอ่อน

57. ไอนิง กาเซ็ม

58. อารีย์ลักษณ์ หอมใจดี

59. พวงทอง สุขพี้

60. วิราวรรณ์ ขอคำ

61. พรธิดา ภู่ปรางค์

62. สุจิตราภา ละมินครบุรี

63. ขอหลีเยาะ มะเซ็ง

64. มีนา วรรณปะเก

65. รอฮีมม๊ะ เจะหลง

66. คุณิตา ทิมาใจ

67. พวงเเข ตาติง

68. วัลลภา หมะสัน

69. สุภัทรา แสนดี

70. อรอุมา ประสงค์ผล

71. โนรีนี ยูโซะ

72. มัลลิกา กายะเสนา

73. วนิดา. แก้วสุข

74. สุรชัย หอมกลิ่น

75. วิทูรย์ ชนะภัย

76. วิลาวรรณ ลาวเมือง

77. ปริศนา ธรรมกูล

78. พัชรินทร์ เหล่าภักดี

79. ยามีละห์ มะเซง

80. วรางคณา วรดิษฐ์

81. วันวิสาข์ เนื่องอินต๊ะ

82. อาภา เเดงข้ำ

83. กิ่งดาว วงค์วรรณ์

84. มุกดา เหมวิหค

85. สมใจ สมุทรสารัญ

86. ณัฐมน นพหิรัญ

87. รัชนี เกตุชนก

88. เดือนเพ็ญ คนึงชอบ

89. นุรฮาซีกีน ปูเตะ

90. ผุสดี บุญมา

91. นุร์ณี เบ็ญกัวลัฟ

92. วันขจิตต์ สุรินทร์

93. ยายมุข ตะนะสร

94. ระพีพัฒน์. แด่หวา

95. เปิ้ล อารี

96. นัจมี สาแม

97. ไพลิน เนียมเกิด

98. อนุชา เพ็งจิ

99. จีราพร ทองดี

100. ซูนาณี มามะ

รายชื่อผู้ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนจาก มูลนิธิปวีณา มีจำนวน 80 ครอบครัว ได้แก่

1. รัตติกาล คำภิระแปง

2. อัสนี ยามะ

3. ซีย๊ะ สะมะแอ

4. สุกัญญา ชอกหอม

5. ซารีนา อาแว

6. อาบีรา ยะมะ

7. แสงดาว พรมยกบัตร

8. วัลลี ขุนหมุด

9. ดวงดาว ทองสรวง

10. พิมชนก สุจันทร์

11. อนุศรา วรรณศิลป์

12. วรญา เตชโหมด

13. ศศิพิมพ์ จันทร์ตรง

14. ณัฐรดี แตงอ่อน

15. สมชาย ฝ่ายเพชร

16. ซะตือนา เจะแห

17. ธิดารัตน์ มานพ

18. รอซีนิง แลฮา

19. สุดประเสริฐ กิจกลิ่น

20. นาคพิมล ผิวเอี่ยม

21. วิชุนันท์ ไตรรัตน์

22. กวินธิดา สะพานบุญ

23. วิมล ไวทยาพิศาล

24. ทิพวรรณ มาศชาย

25. สุรภี วนาศักดิ์สิทธิ์

26. อนุลิดา ชนิดนอก

27. สาธิยา ทับศรี

28. อารียา มูเก็ม

29. โอ๋ อัดจันทึก

30. สุรีพร ทองกวาว ทองอ่อน

31. ศิริพร สระเก้า

32. นิฮาสีลา ยีนิง

33. นันทพร บุญเจริญ

34. สำราญ วิงประโคน

35. เขมิกา ปัญญางาม

36. ทักษิณา เขียววิจิตร

37. กัญญาวีย์ แสงสุข

38. สุภาวิณี เพียรชนะ

39. สุกัญญา ชื่นชม

40. เจนจิรา พาลีชม

41. ชนาภา พร้อมมูล

42. กรกนก จิตสุระผล

43. ปัณฑิตา พุทธเมฆ

44. รุ่งนภา ผงพงศ์

45. วิภาวรรณ ศรีจันทร์

46. มงคล บุญชิต

47. ธัญญาเรช ชาธิรัตน์

48. ณัฐวดี หนูเจียม

49. อภิญญา จะช่อย

50. ศศิ ทองมุลตน

51. ฮาลีม๊ะห์ เสมสัน

52. กรุณา คำหล้า

53. สาธิตา มุสิพรม

54. อารีย์ ผาสุก

55. ปัทมี แวดือราแม

56. ณูชิต้า งามทรัพย์

57. ฝนทิพย์ ปัญจะ

58. สุภาพร มาเยอะ

59. นัฐวรรณ นิลประไพ

60. นันทินี พลังนา

61. รุ่งนภา หอมสอาด

62. น้องนา ปุดประโคน

63. กมลศิลป์ นิ่มเนียง

64. นัชชา ใหม่แก้ว

65. สุรีรัตน์ ไหรเจริญ

66. เสาวนีย์ มากวงศ์

67. สุกัญญา ทิมจัน

68. ธนิศา วงศ์พลทอง

69. สุภาพร หยูจีน

70. เจนนิษา เทียมภา

71. รุสดานี อาแว

72. หทัยรัตน์ แซ่ชิ้น

73. ศริญญา ทองบุญมา

74. จารุวรรณ ทิพย์วงค์

75. กัญญรัตน์ เรียงสันเทียะ

76. พิลัยพร เครือโชติกุล

77. กาญจนี สิงห์กา

78. ทัศนีย์ ดวงมณี

79. สุพรรณี สุภายะ

80. อารีนา เจ๊ะเดอเล๊าะ

เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ถูกคัดเลือก ลงทะเบียนได้อีกครั้งวันอาทิตย์นี้ เวลา 20.00 น.หน้าเพจอีจันนะคะ สู้ๆ ค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co