ปลัด สธ. ตั้งเป้า ภายใน พ.ย. 64 ต้องฉีด วัคซีน ครบ 100 ล้านโดส

ปลัด สธ. ตั้งเป้า ภายใน พ.ย. 64 ต้องฉีด วัคซีน ครบ 100 ล้านโดส
ปลัด สธ. ตั้งเป้า ภายใน พ.ย. 64 ต้องฉีด วัคซีน ครบ 100 ล้านโดส

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 84 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 44,809,613 คน จากประชากร 66,174,314 คน หรือ 62.2% ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนเข้ามามากและสม่ำเสมอ แต่จำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลับเริ่มชะลอตัว

สาเหตุจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว เหลือเพียงกลุ่มที่รอวัคซีนทางเลือก หรือไม่ยอมฉีดวัคซีนจากเหตุผลส่วนตัวกว่า 10 ล้านคน หรือ 17% และบางส่วนเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้วางกลยุทธ์ เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด ลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ในภาพรวมต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร ถึง 70% หรือ 100 ล้านโดส และมีอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้ออกแบบวิธีการดำเนินงานเพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ จัดการฐานข้อมูล ค้นหาประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และยังไม่ได้รับวัคซีน นำเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยอำเภอไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งต้องฉีดวัคซีนถึงเป้า 70%, ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานภาคส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมหรือสมาคม ภาคเอกชน

นำประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด, จุดฉีดวัคซีนต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน, ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน, จัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนเนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564,

ขยายเป้าหมายฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าว , จัดทีมฉีดวัคซีนเชิงรุกและเพิ่มจุดฉีดวัคซีน , เพิ่มจำนวน Covid Free Setting ในทุกจังหวัด กำหนดให้ทั้งพนักงานและลูกค้าต้องฉีดวัคซีนแล้ว, ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนระดับจังหวัดทุกวัน, ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดกิจกรรมจูงใจคนมาฉีดวัคซีน เช่น ให้รางวัล หรือ ร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าโดยสาร ในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว เป็นต้น

คลิปอีจันแนะนำ
“แม่เชื่อ...คดีน้องจูนต้องได้รับความยุติธรรม”

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co