ปิด รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย! ประกาศเรียน Online หลังพบนักเรียนติดโควิด

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พบนักเรียนติดโควิด 1 คน ประกาศปิดโรงเรียน ปรับเรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่ 22-26 พ.ย.นี้
ปิด รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย! ประกาศเรียน Online หลังพบนักเรียนติดโควิด

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ออกมาประกาศ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระบุว่า สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียนแบบ On-site ให้ปรับเป็นเรียนออนไลน์ทั้งหมดทุกระดับชั้นเรียน ในช่วงวันที่ 22 – 26 พ.ย.นี้ หลังพบนักเรียน ติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย ซึ่งเพื่อนที่ได้ใกล้ชิดกันนั้น ผลตรวจออกมาเป็นลบ แต่ต้องกักตัว 7 วัน หากครบแล้ว จะทำการตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้ง และเลื่อนกิจกรรมวันรับขวัญเสมาออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใน 2 สัปดาห์แรก วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 เป็น การเรียนออนไลน์ 100% ของทุกระดับชั้น และโดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน โดยได้ดำเนินการในสัปดาห์แรก (วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564) จากการดำเนินการพบว่า

1. มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนและมาทราบภายหลังว่า เพื่อนที่อยู่ต่างโรงเรียนมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก จึงแจ้งกลุ่มนักเรียนดังกล่าวให้กักตัวเองอยู่บ้าน และเรียนผ่านระบบ Online และให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลตรวจเป็นลบทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

2. มีนักเรียนติดเชื้อ 1 คน เข้ามาร่วมเรียนกับเพื่อน ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ JC Kevin Sathorn Bangkok Hotel ส่วนกลุ่มนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิด ได้ส่งตรวจ ณ จุดตรวจ ATK บริเวณวัดมหรรณพาราม โดยศูนย์บริการสาธารณ์สุข 1 สะพานมอญ ผลเป็นลบ ทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

3. หลังจากเหตุการณ์ข้อ 1 และ 2 โรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา พื้นที่สัมผัส และบริเวณพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ

4. คณะครูผู้สอนนักเรียนที่ติดเชื้อ โรงเรียนได้ให้ครูกักตัวเอง และสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน โดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใกล้วันสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

4.1 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ทุกระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วย Google Classroom หรือช่องทางอื่น ๆ

4.2 ให้นักเรียนเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามเวลาตารางเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางที่ครูแต่ละวิชากำหนด และดำเนินการทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาให้ครบถ้วน

4.3 ให้ครูเตรียมการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางสอนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำกับติดตามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

4.4 ให้ข้าราชการครู ลงนามเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ภายในเวลา 08.00 น.สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ

5. ในกรณีที่นักเรียนพบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้แจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ต่อครูที่ปรึกษาทันทีและให้ระบุข้อมูล ชื่อบิดา-มารดา ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และแจ้งสถานที่ที่เข้ารับการรักษาตัว

6. ครูที่ปรึกษาบันทึก นำเสนอข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผ่านหัวหน้าระดับชั้นทันที

7. กิจกรรมวันรับขวัญเสมาที่กำหนดไว้วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ให้เลื่อนออกไปก่อน

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เว็บไซต์ ww.w.sk.ac.th หรือ SMS แจ้งข่าวสาร และช่องทางอื่นๆ ของโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลัง

คลิปแนะนำอีจัน
“เงินกองทุนน้ำมัน หลายแสนล้าน...หายไปไหน” #สิบล้อขอน้ำมัน 25 บาท

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co