ภูเก็ตประกาศ อยู่ในที่โล่งแจ้งถอดหน้ากากได้ ห่างจากผู้อื่น 2 เมตร

ภูเก็ต มีคำสั่งให้ถอดหน้ากากได้ในที่โล่งแจ้ง และห่างจากผู้อื่น 2 เมตร ส่วนสถานที่ปิดและกิจกรรมรวมกลุ่มยังคงต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรคโควิด 19
ภูเก็ตประกาศ อยู่ในที่โล่งแจ้งถอดหน้ากากได้ ห่างจากผู้อื่น 2 เมตร

เมื่อวานนี้(1 มิ.ย. 65) สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้เผยแพร่หนังสือคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยที่โรคโควิด 19 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อควบคุมการระบาดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลหรือกิจกรรมเสี่ยง

ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข และรองรับการเปิดประเทศ จงสมควรผ่อนคลายเกี่ยวกับการมิให้ประชาชนกระทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 จึงออกคำสั่ง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 62/2564 ลงวันที่ 7 ม.ค. 64 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4)

ข้อ 2 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลัษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงผู้อยู่ในสานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ยกเว้น ในระหว่างรับประทานอาการหรือเครื่องดื่ม หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเมื่ออยู่ในบริดวณโล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณชายหาด สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เป็นต้น

คลิปอีจันแนะนำ
ชี้แจง ปมหลักฐานใหม่! คดีแตงโม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co