ภูเก็ต ยกระดับมาตรการคุมโควิด คัดกรองคนเข้าจังหวัด ต้องตรวจโควิด ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

ใครจะไปภูเก็ตต้องรู้! ภูเก็ต ยกระดับมาตรการคุมโควิด คัดกรองคนเข้าจังหวัด ต้องตรวจโควิด ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
ภูเก็ต ยกระดับมาตรการคุมโควิด คัดกรองคนเข้าจังหวัด ต้องตรวจโควิด ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

เมื่อสถานการณ์โควิดในไทยยังน่าห่วง และไม่มีวี่แววว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง หลายจังหวัดจึงยกระดับมาตรการคุมโควิดขึ้นอีก

ล่าสุดวานนี้ 18 พ.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก สสจ.ภูเก็ต เผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการเข้มข้นยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด

โดยประกาศเขียนไว้ว่า

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

1.การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ห้ามบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่

-เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง นั้น

ในกรณี ที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1 (1) ได้ ให้เข้ากับการกักกันตัวเป็นระยะเวลา 14 วันโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักกันตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแล ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักกัน

นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมให้คงเดิมตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำสั่งนี้ มีผลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ใครจะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เช็กมาตรการก่อนนะคะ สู้ๆนะคะ เราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co