ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตการ ยกเลิกผลตรวจโควิด แค่แสดง แอปฯ หมอพร้อม

ภูเก็ต ประกาศ ผ่อนคลายมาตรการ เข้าจังหวัด ยกเลิกผลตรวจโควิด และ ยกเลิกลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป แค่แสดง แอปฯ หมอพร้อม เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตการ ยกเลิกผลตรวจโควิด แค่แสดง แอปฯ หมอพร้อม
ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรเข้าจังหวัดภาพ อีจัน

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยว หรือ ใครที่กำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต ในช่วงนี้เลยนะคะ เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ประกาศ ผ่อนคลายมาตรการเข้าจังหวัด ยกเลิกผลตรวจโควิด แค่แสดง แอปฯ หมอพร้อม

โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น เพื่อผ่อนคลายมาตรการและเร่งฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 61/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 จึงลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งรายละเอียดความในข้อ 3 คำสั่งที่ 6245/2564 ที่ยกเลิกคือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ และสามารถนำชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย.ไปตรวจกับสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต.นำผลยืนยันเป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดความในข้อ 4 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 คือให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตล่วงหน้า และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

4.ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภาพ อีจัน

แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ใครที่จะเดินทางไปเที่ยว หรือ เข้าจังหวัดภูเก็ต ที่จริงไม่เฉพาะภูเก็ตนะคะ อย่างไรก็ต้องรักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ ระมัดระวังตนเอง การ์ดอย่าตกเด็ดขาด ค่ะ ด้วยความเป็นห่วง จะได้เที่ยวกันอย่างสนุก และปลอดภัย

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co