มท.เบรก! ยกเลิก จัดสรรวัคซีนโควิดให้ ไทยเบฟฯ 70,000 คน

กระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ยกเลิก จัดสรรวัคซีนโควิด ให้ไทยเบฟเวอเรจ 70,000 กว่าคน หลัง ปชช.ดราม่าหนัก ทำแบบนี้ สร้างความเหลื่อมล้ำหรือไม่ ?
มท.เบรก! ยกเลิก จัดสรรวัคซีนโควิดให้ ไทยเบฟฯ 70,000 คน

กรณีกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 มิ.ย.64 ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เนื่องจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระลาดให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานบริษัท จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัดและ กทม.

ในขณะนั้น ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานต่างในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด จึงให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนวัคซีนป้องกันตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของทางจังหวัด

ซึ่งหลังจากที่มีหนังสือฉบับนี้ เผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชน

ก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันหนัก!

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.64) ทาง ศบค.มท. ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงด่วน ยกเลิกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้พิจารณาสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด ให้พนักงานบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยในข้อความระบุว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตามเจตนารมณ์ของ ศบค.มท. จึงแจ้งทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติดังนี้

1.ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0230/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิ.ย.64 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อ ถือปฏิบัติตามโทรสารในการราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3497 ลงวันที่ 18 มิ.ย.64

2.ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน รวมทั้ง การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co