ยุติแล้ว การนำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา จาก โปแลนด์ สู่ ธรรมศาสตร์

ยุติแล้ว การนำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา 1.5 ล้านโดส จาก โปแลนด์ สู่ ธรรมศาสตร์
ยุติแล้ว การนำเข้า วัคซีน โมเดอร์นา จาก โปแลนด์ สู่ ธรรมศาสตร์

เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความรายงานความคืบหน้าในเรื่องการพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือก ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ โดยสรุปความคืบหน้าของความพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือกทั้งที่เป็น mRNA และวัคซีน Protein Based มาให้แก่ประชาชนไทย นอกเหนือจากที่รัฐบาลทำอยู่ โดยผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ทางธรรมศาสตร์ได้ทำ MOU กับเอกชนหลายกลุ่ม ในการจัดหาวัคซีน Moderna, Pfizer และวัคซีน Protein Based กับเอกชนหลายราย ในนามของธรรมศาสตร์ ซึ่งค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยจะเป็นความรับผิดชอบของภาคเอกชนนั้นๆ ซึ่งธรรมศาสตร์จะขอรับบริจาควัคซีนในสัดส่วนไม่เกิน 10% มาให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

นอกเหนือจากนั้นให้เอกชนสามารถนำไปให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนได้ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการลงนามใน MOU ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของภาคเอกชนหลายราย โดยมีเอกชน 2 รายที่แจ้งว่า จะสามารถนำวัคซีน Moderna ที่ได้ประสานงานสั่งซื้อจากผู้ผลิต ทั้งในสเปนและสหรัฐอเมริกา รายละประมาณ 2-3 ล้านโดส เข้าประเทศไทยได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในส่วนการประสานงานขอรับบริจาควัคซีน Moderna ซึ่งยังมีอายุใช้งานได้ถึงเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1.5 ล้านโดส จากประเทศในยุโรปตะวันออกนั้น

ผู้แทนที่มธ.มอบหมายได้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ ซึ่งได้แสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในนามของหน่วยงานมายังธรรมศาสตร์โดยตรง เพื่อที่จะบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ธรรมศาสตร์ ซึ่งฝ่ายไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัคซีน จัดหาผู้ขนส่ง ประกันภัยการขนส่งและค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติคจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบินและค่าขนส่งมายังกรุงเทพ รวมทั้งค่าประกันภัยความรับผิดชอบในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นเอง โดยได้มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับสถานทูตไทยใน นครหลวงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น

ที่ผ่านมาภาคเอกชนผู้แทนธรรมศาสตร์ได้ติดต่อประสานงานในเรื่องการได้รับการอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน, การติดต่อเรื่องการจัดส่งวัคซีนทั้งในประเทศโปแลนด์และการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทย, การติดต่อผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษาและจัดส่งวัคซีนในประเทศ, การจัดจ้างผู้ตรวจสอบวัคซีนไปตรวจรับรองวัคซีนที่โปแลนด์, ตลอดจนการประกันภัยผลข้างเคียงของวัคซีนในประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว และในเบื้องต้นได้ติดต่อจองเครื่องบินกับสายการบินระหว่างประเทศ โดยได้กำหนดวันขนส่งออกจากสนามบินในโปแลนด์ไว้ในวันที่ 28 ตุลาคม อย่างไรก็ตามธรรมศาสตร์ได้รับการประสานจากหน่วยงานผู้บริจาคว่า ฝ่ายผู้บริจาคประสงค์จะให้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาล แจ้งแสดงเจตนาจะรับบริจาค Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสดังกล่าวไปยังรัฐบาลโปแลนด์ หรือสถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าวจากรัฐบาลโปแลนด์ ธรรมศาสตร์จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยประสานการดำเนินการดังกล่าวให้ โดยการออกจดหมายยืนยัน โดยได้แจ้งกับผู้แทนของกระทรวงชัดเจนว่า หน้าที่ในการตรวจรับรองวัคซีนและการดำเนินการขนส่งและประกันภัย จะเป็นความรับผิดชอบดำเนินการของธรรมศาสตร์เอง หลังจากนั้นธรรมศาสตร์ก็ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศว่า เมื่อธรรมศาสตร์ซึ่งมีอำนาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เป็นผู้เจรจาตกลงกับหน่วยงานของรัฐในโปแลนด์อยู่แล้ว เห็นควรให้ธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเองต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีน ธรรมศาสตร์ควรจะหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยโดยตรง

เมื่อไม่สามารถได้รับจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งยืนยันการยินดีรับบริจาค ไปยังรัฐบาลโปแลนด์โดยตรง เพื่อรับรองการประสานงานกับธรรมศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคม ธรรมศาสตร์จึงไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวเองว่าเป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทยได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น การเจรจาติดต่อ และการทำความตกลงในเรื่องวัคซีน Moderna ที่จะขอรับบริจาคจากโปแลนด์ในครั้งนี้ จึงจำต้องยุติลง และเชื่อว่าสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโปแลนด์ จะดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนที่ Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสนี้ ตามที่เห็นสมควรต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
ไม่ฉุกเฉิน ไม่รักษา! หมอ ตะโกน ไล่ผู้ป่วยกลับบ้าน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co