ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ ผู้เสียหาย จากการรับ วัคซีน โควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ ความเสียหาย จากการรับ วัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด-9
ราชกิจจาฯ ประกาศ หลักเกณฑ์ ผู้เสียหาย จากการรับ วัคซีน โควิด-19
เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ โควิด 19ภาพ :อีจัน

เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค. 64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (14) มาตรา 31 และมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบข้อ 3.2 แห่งประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ โควิด 19
เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ โควิด 19ภาพ : ratchakitcha.soc.go.th

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่หน่วยบริการ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. 2545 หรือองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสำนักงาน สภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องภายในสองปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ”

เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ โควิด 19
เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ โควิด 19ภาพ : ratchakitcha.soc.go.th

ทั้งนี้ในเมื่อได้อิงตาม ราชกิจจาฯ ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ ความเสียหาย จากการรับ วัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด-9ประกาศ ฉบับดังกล่าว มีวิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ อยากให้ผู้ได้รับความเสียหาย เช็กเงื่อนไขกันให้ดีๆ เพื่อจะได้ไม่พลาดหลักเกณฑ์ ต่างๆนะคะ

คลิปแนะนำอีจัน
ปาฏิหาริย์! ฉีดวัคซีนโควิด แล้วเดินได้ ?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co