ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามบิดเบือนข้อมูลของสถานการณ์โควิด ทำประชาชนหวาดกลัว

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ห้ามบิดเบือนข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์โควิด จนทำให้ประชาชนหวาดกลัว หากพบมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามบิดเบือนข้อมูลของสถานการณ์โควิด ทำประชาชนหวาดกลัว

หลังจากเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 12 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น

ลงนามประกาศใช้โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งในวันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) เป็นวันแรกของการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว โดยข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา มีทั้งสิ้น 12 ข้อ ซึ่งรายละเอียดในข้อ 11 มีดังนี้

"มาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิด ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั่วราชอาณาจักรนั้น เป็นความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548"

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co