ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งกฎชัด องค์กรต้อง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้รับบริการ ฟรี !

ดีเดย์ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วันแรก ! ย้ำอีกครั้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งกฎชัด องค์กรต้อง ฉีดวัคซีน ให้กับผู้รับบริการ ฟรี หากฝ่าฝืน ปรับ 15 เท่า !
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งกฎชัด องค์กรต้อง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้รับบริการ ฟรี !

ดีเดย์วันนี้ (25 มิ.ย.64) ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวันแรก !

โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม จำนวน 6,400 โดส ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกระจายวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย (บัตรคนจน) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะเข้าถึงระบบนัดฉีดวัคซีนออนไลน์ สามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตหลักสี่ ส่วนกลุ่มผู้พิการติดต่อแจ้งลงทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ อีจัน จะมาทบทวน ข้อกำหนดสำหรับ ผู้ขอรับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 กันอีกครั้ง

1.เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคมและระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2.องค์กร/หน่วยงาน สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ

แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3.องค์กร /หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 % ของจำนวน วัคซีนตัวเลือก ที่ได้รับการจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส

4.องค์กร /หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท

ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน

สรุปง่ายๆ คือ วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องการให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย

หน่วยงานหรือองค์กรใดที่จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จากราชวิทยาลัยฯ ก็จะต้องฉีดให้กับผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่า

ในขณะเดียวกัน วานนี้ (24 มิ.ย.64) ทางด้าน สปสช. ก็มีการชี้แจงถึงกรณีจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้แพ้วัคซีนโควิด ทั้งนี้ สปสช.จะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเฉพาะผู้แพ้วัคซีนโควิด-19 ที่ฉีดให้แก่ประชาชนฟรีเท่านั้น ส่วนวัคซีนทางเลือกที่ รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินค่าฉีด หากเกิดความเสียหาย ต้องเรียกร้องจากเอกชน

ส่วนกรณีของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ต้องการให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรใดที่จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 จากราชวิทยาลัยฯ ก็จะต้องฉีดให้กับผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากผู้รับบริการเกิดปัญหาจากการได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นหมายความว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทาง สปสช. ตามเกณฑ์

แต่ถ้ามีหน่วยงานใดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยฯ แล้วไปเรียกเก็บค่าใช้บริการ – ค่าใช้จ่ายจากประชาชน ตรงนี้ทาง สปสช. ก็จะไม่เกี่ยวข้อง

นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เปิดเผยว่า

“ผมคิดว่าปัญหานี้ไม่น่าเกิด เพราะทางราชวิทยาลัยฯ ประกาศแล้วว่า วัคซีนโควิด-19 ของทางราชวิทยาลัยนั้น หน่วยงานที่มารับไปต้องนำไปให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ถ้าพบว่ามีการเรียกเก็บเงิน ทางราชวิทยาลัยฯ ก็จะเรียกปรับหน่วยงานนั้น ผมคิดว่าวัคซีนโควิด-19 จากทางราชวิทยาลัยฯ เมื่อกระจายไปสู่ผู้รับบริการก็คงจะไม่มีหน่วยงาน-องค์กรใดไปเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนคนไทยที่ได้รับบริการ ซึ่งเมื่อผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ก็สามารถเรียกร้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก สปสช. ได้”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co