รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน และผู้ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับนมและ กล่องกำลังใจ ที่ได้สิทธิ์รับการ แจกนม และ ข้าวสารอาหารแห้ง โดย อีจัน กับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
 รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน และผู้ที่ได้รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้เป็นวันแรกที่ อีจัน เราดำเนินการประกาศหาคุณแม่ที่ตกงาน แล้วลูกรักต้องอดนม กับโครงการ แม่นมอีจัน ปีนี้เป็นปีที่ 1 แล้ว พวกเรารับรู้ว่าหลายคนลำบาก จึงอยากเป็นอีกหนึ่งทางที่บรรเทาทุกข์นี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย วันนี้ (8 ก.พ.64) เราจะมาประกาศรายชื่อคุณแม่ที่ได้รับนมจำนวน 100 สิทธิ์ มีรายชื่อดังนี้

1. น.ส.จุฑาทิพ ยอดเพชร

2. นพพร รักขีนิน

3. พจมาศ ดาทอง

4. คุณธวัสชัย ลายุค

5. น.ส.สุภาภรณ์ พรหมสุข

6. น.ส. นิษาพร อิ้วสวัสดิ์

7. พรทิพย์ ซ้วนเซ่ง

8. น.ส กนกวรรณ เปียยุระ

9. วรรณา แสงศรี

10. น.ส.นทีกานต์ โจ้พิมาย

11. น.ส พิมลัดดา มโนราช

12. นางสาว พิมพ์ลดาว์ อารม

13. น.ส.สุนิสา กุลดี

14. จารุวรรณ อาเส็ม

15. น.ส วัชรี แช่มวงษ์

16. น.ส.ศุภาภรณ์ ศรีเที่ยง

17. น.ส.สุรางรัตน์ หลังหลี

18. แม่สุกัญญา เผ่าพัฒน์

19. น.ส.อนัญญา ไชยจันดี

20. สุจิตรา. ดีประวี

21. น.ส เขมรัฐ รัศมี

22. น.ส.นฤมล น้อยเลิศ

23. น.ส อาหมื่อ อาหญิง

24. น.สพรทิพย์ ถาวร

25. น.ส. พรรณทิพย์ ก้างออนตา

26. สุกัญญา จำปาศีร

27. น.ส.วิลาสินี จันทร์สร

28. แม่นฤมล โกบสะอาด

29. น.ส.จริยา จำปาทอง

30. เพ็ญนภา ก้อนพันธ์

31. น.ส รุ่งสวัสดิ์ เจริญศิริ

32. น.ส.สายทิพย์ กันจนาธิมาศ

33. นางสาว วิฐิณี วรรณชาติ

34. นางสาว พรชิตา มีสิทธิกุล

35. นางซาฟีกะห์มะลารี

36. ลลิตา สุขสามดาว

37. นางกรกนก จิตสุระผล

38. มินตา บุตรโคตร

39. น.ส อัมภาพร ศรีพยัพ

40. น.ส. ศรินยา. ลาภจิตร

41. ปลา โซนพล

42. น.ส.ลัดดาวัลย์ จงรักษ์

43. น.ส.วรกมล ตันเจริญ

44. น.ส อารีณี เจ๊ะแล๊ะ

45. น.ส.อรวี อุทรณ์

46. อรวรรณ แหวนทอง

47. น.ส. ศศิมาภรณ์ ศรีนอ

48. น.สอาลิษา เรืองเขต

49. มารียานี มะดิเย๊าะ

50. น.ส. หญิง คำแก้ว

51. น.ส.สุมาณี แปววัง

52. น.ส.อังคณา เล้งวิลาศ

53. น.ส.ชไมพร โรคะ

54. น.ส นวนจันทร์ เกษแก้ว

55. น.ส.นริศรา รักขาว

56. น.ส.ปราณี มณีรัตน์

57. นางสาวนุชไอนี มาอีน

58. น.ส.ชุติมา โนนดี

59. นางสาว นววรรณ ชูศรี

60. ซูไฮบะห์ หะดอมิ

61. น.ส.เกษราภรณ์ อ่อนน้อย

62. นส.วิไลลักษณ์ แตงโสภา

63. สุกัญญา มหามะ

64. น.ส.ธัญญารัตน์ ทองเพ็ชร

65. มณีรัตน์ องคำ

66. วราภรณ์ สงวนดี

67. นาง สุนิสา มณีโชติ

68. คุณแม่ พัชรีย์ ชื่นอุรา

69. ทัสตูรี สูดี

70. น.ส.กัญญารัตน์ ศรีเดือน

71. น.ส.วิภาพร เกมวิหค

72. อิงอร มาลีใจ

73. น.ส.ฟาฎีละห์ กานา

74. นางทัศนีย์ ธรรมานุ

75. มาริสา แสงเนตร

76. อนุสรา คมขำ

77. วาสนา ดอกมะลิป่า

78. น.ส.มัลลิกา ภูมิดอนมิ่ง

79. มุกดา พานำมา

80. น.ส.ปณิดา กูลสุวรรณ์

81. น.ส ภาวิณี รัตไตร

82. น.ส.อนัญญา ปัญญาภูมิสถิตย์

83. น.ส.แพรวนภา หอยสังข์

84. น.ส. ภาวินีย์ ภูจอมขำ

85. นุษบา อ่อนไหม

86. น.ส.นุรฮายาตี หะมะ

87. น.ส.ทัศนีย์ สมมิตร

88. น.ส.สุนารี ยามจัตุรัส

89. ราเชนทร์ หินนอก

90. น.ส.กิ่งกาญจน์ ดาษดา

91. วิภารัตน์ คชราช

92. น.ส. มุฑิตา ประจงค์

93. สินิทรา หนูภักดี

94. น.ส.มณฑา ทองบัวศรี

95. น.ส.ศิริภา แก้วชาตรี

96. นส.จิราพร โอบโคกสูง

97. นางสาวพูนสุดา พูลสวัสดิ์

98. น.ส.วิภวานี สุขกลิ่น

99. น.ส.สุรีพร ไตรเพ็ชร์พจน์

100. สุภารัตน์ องอาจ

และประกาศอีก 50 รายชื่อสำหรับ กล่องกำลังใจ ที่บรรจุ ข้าวสารอาหารแห้ง ด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราส่งไปช่วยเยียวยาครอบครัวที่ต้องเดือนร้อนเพราะสถานการณ์ โควิด มีรายชื่อดังนี้ค่ะ

1. ยิ่งนรา ปานเกิด(ต่อจัน)

2. สุภาพร พึ่งครุฑ

3. อมรรัตน์ หนูนิล

4. น.ส.จินดาพร นางเมาะ

5. สุจิตตรา บัวสระ

6. น.ส.นิภาพร ศรีแก้วน้ำใส

7. สีตีมารียา นาแว

8. นางสาวศิริพร ทิมแท้

9. วรรณ นะศิลา

10. วนิชชา นาวงษ์

11. น.ส วรรณิศา สุขยา

12. ตะวัน พิทักษ์วาที

13. ณัฐทภา ไกรสุวรรณ

14. น.ส.ธารทิพย์ ขาวค้างพลู

15. นางสม แคระกระโทก

16. นูรอิลมี ดามูหิ

17. สุทธิดา สอนนอก

18. นส.ชนานันท์ คุ้มครอง

19. น.ส.ปณิดา กูลสุวรรณ์

20. ณัฐชยา ทองหล่อ

21. วราลักษณ์ ทองเหลือง

22. น.ส.เกษริน ซื่อตรง

23. นางสำรวย ขันไร่

24. นางสาวนริสรา ชื่นชอบ

25. อัศวิน บูรพาชน

26. อริสรา สว่างจันทร์

27. น.สเจนจิรา หลักหนองบุ

28. ปรียาพร บัวทอง

29. น.ส.ชฎาพร อิสราภิวรรธน์

30. น.ส.มัลลิกา เนตรนิยม

31. เริงชัย ศรีเทพ

32. ปริณดา ถาวรชีพ

33. จริยา ลีลาศ

34. สุณิสา แย้มจินดา

35. รอฮีดา ดาหมิ

36. นทีกานต์ โจ้พิมาย

37. สุกัญญา รัตนโชเต

38. อมรรัตน์ กิตติสาโร

39. น.ส. กาญจนา เต่าทอง

40. ฮาสมี ซง

41. กฤษฏา เพชรถาวรอนันต์

42. น.ส.อินทุอร พิมพรมมา

43. ซีกีม กาเก

44. พรทิพย์ โจะโหวะสิงห์

45. ชนิกานต์ ภูมิคอนสาร

46. น.ส.เดือนเพ็ญ บัวหลวง

47. น.ส อัมภาพร ทองบ่อ

48. ศิริลักษณ์ ปัจฉิมมา

49. จารุณี สุต้น

50. นางสาววิภาพร เฉยรอด

รายชื่อผู้ที่ได้รับนมผงกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 ชื่อ

1. น.ส.รอฮานี หวันชิตนาย

2. น.ส.พรหมมินทร์ เสน่พูด

3. น.ส.พัทฒิดา โตโสภณ

4. น.ส.พิมพ์ทอง อย่างดี

5. น.ส.อรุรรุ่ง เชื้อคนแข็ง

6. น.ส.อามีเนาะ บินสาเมาะ

7. น.ส.จุฬาลักษณ์ นิระปะกะ

8. น.ส.ดวงพร กาฬษร

9. น.ส.สิรีธร ศิริจันทร์

10. นางนพมาศ วิจิตรสมบัติ

11. น.ส. ปานวาด ศรีสมาน

12. น.ส.จุฑามาศ กาญจนแพ็ญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องกำลังใจ เป็นข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 63 ชื่อ

1. นางจำลอง สว่างศรี

2. น.ส.สังวาลย์ รุ่งยับ

3. นายติ่ง แก้วเนตร

4. นางเสาร์แก้ว นันตรัตน์

5. นายศิลปชัย ชัยคำ

6. น.ส.อุบล ศรีวิทัด

7. น.ส.ฟองจันทร์ อินเถิง

8. นางนภัสสร ประทัยบุตร

9. นายลับ บุตสะไล

10. นายมานะชัย ผิวเหลือง

11. นางสมพร เฉิดฉาย

12. นายนิคม ใจลังกา

13. นายสุวัฒน์ ฉ่ายสุขเกษม

14. นายอินทูล สมงอน

15. นายวิชัย บางหนู

16. น.ส.อัชราพันธ์ วาสนาวนา

17. นายจรูญ คำเพ็ง

18. นางพิกุล ธงฉัตร

19. นางธัญญารัตน์ เกตุแก้ว

20. นางรำพา บุญสอน

21. นายสุวิทย์ ทับจ่าย

22. น.ส.ดาริกา นวลกัลยา

23. น.ส.ลัดดาวัลย์ มะปูเลาะ

24. นายดำรงค์ สวัสดิ์ศรี

25. น.ส.คำน้อย ใจวงษ์

26. นายปุณยวัจน์ เกษปัน

27. น.ส. เล็ก คงราช

28. นายทวีศักด์ พรหมรักษา

29. นางอุไร แท่งทอง

30. นายพุฒิรัตน์ สอาดดี

31. นายจเรศ เพนตรสน

32. พรทิศ สายมณี

33. น.ส.สมหวัง คุณรักษ์

34. นายมุล ไหมพินิจ

35. นายเคียน มูลยะ

36. นางเพพาว์ สืบพันธ์

37. นางพิสมัย บุญโสภา

38. น.ส. จุลีวรรณ เล็กฉลาด

39. นายปรีชา ทองสุข

40. นายสมชาย ตรีสถาน

41. นายพงษ์เพ็ญ เกษตรสันนุกูล

42. มยุรี พลอยศรี

43. น.ส.เสาวนีย์ ประชุมจิตร

44. น.ส.สุภาพร เสือกล่อม

45. น.ส.ปดิวรดา เปาะปัง

46. น.ส.จำเนียร สร้อยระย้า

47. วิทยา สุกกรุด

48. น.ส.วัลลี โคกจินดา

49. นายธนสวัสดิ์ นันท์ทรัพย์

50. น.ส.นารี มีสุโข

51. น.ส.พรแก้ว ปทุมแบน

52. นายชูศิลป์ แตงจิตร

53. น.ส.ภคพร คำดี

54. น.ส.สุธิดา เปาะใส

55. น.ส.บุญช่วย คัทรักษา

56. น.ส.กัญญา ทับสระน้อย

57. น.ส.เพ็ญมาศ เต๊ะปู

58. น.ส.ลาภิน คชพล

59. น.ส.พรรณพัชร เหลาทอง

60. น.ส.กัลย์สุดา รัตนพัน

61. น.ส. อมรรัตน์ ชุมพล

62. น.ส.พีรพาภัทร เกตุสุวรรณ

63. น.ส.ฮาสน๊ะ แดมอ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co